Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/6129,Zaproszenie-do-konsultacji-publicznych-w-sprawie-wyboru-modelu-przekazywania-inf.html
2020-07-10, 18:28

Strona znajduje się w archiwum.

Zaproszenie do konsultacji publicznych w sprawie wyboru modelu przekazywania informacji w procesie bilansowania handlowego gazu ziemnego w sieciach przesyłowych

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zaprasza do konsultacji publicznych dotyczących wyboru modelu przekazywania przez OSP użytkownikom sieci przesyłowej gazu ziemnego, informacji w procesie bilansowania handlowego.

Proces wyboru modelu informacyjnego dla każdego obszaru bilansowania w krajowym systemie gazowym wynika z rozporządzenia Komisji (UE) nr 312/2014 z 26 marca 2014 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący bilansowania gazu w sieciach przesyłowych. Postanowienia Kodeksu będą stosowane od 1 października 2015 r.

Ważnym elementem tego procesu jest określenie ram przekazywania przez operatora systemu przesyłowego (OSP), na rzecz użytkowników sieci, informacji na temat ilości gazu odbieranych z obszaru bilansowania oraz dostarczanych do obszaru bilansowania w trakcie danej doby gazowej. Sposób oraz zakres przekazywania tych informacji zależy od częstotliwości pomiarów ilości paliw gazowych, które zostały dostarczone lub odebrane przez użytkownika sieci w poszczególnych punktach systemu.

Kodeks określa trzy możliwe do zastosowania warianty modeli informacyjnych w zakresie przekazywania informacji dotyczących ilości gazu, które są mierzone rzadziej niż codziennie. Wybór jednego spośród nich stanowi przedmiot niniejszych konsultacji.

Regulacja prawna, zawarta w art. 33 ust. 4 Kodeksu, zobowiązuje Prezesa URE do podjęcia decyzji o wyborze jednego modelu informacyjnego dla każdego obszaru bilansowania.

Stanowiska dotyczące wyboru jednego z modeli informacyjnych wraz z jego uzasadnieniem należy zgłaszać do Urzędu Regulacji Energetyki w formie elektronicznej na adres: drr@ure.gov.pl w terminie do 8 maja 2015 r.

Szczegóły dotyczące konsultacji prowadzonych przez Prezesa URE znajdują się w Komunikacie nr 18/2015.

Data publikacji : 29.04.2015

Opcje strony