Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Niższe ceny gazu dla odbiorców hurtowych

16 kwietnia br. Prezes URE zatwierdził zmianę taryfy gazowej przedsiębiorstwa PGNiG dotyczącą dostarczania paliw gazowych do przedsiębiorstw nabywających paliwa do dalszej odsprzedaży oraz odbiorców końcowych o rocznym zużyciu przekraczającym 25 mln m3. Będzie ona obowiązywała przez 3 miesiące, czyli do końca lipca br.

Korekta taryfy polega na obniżeniu cen paliw gazowych, co jest efektem spadku kosztów ich pozyskania spowodowanego obniżką cen ropy naftowej. Ponadto, w ramach grup taryfowych, przedsiębiorstwo dokonało zróżnicowania cen gazu zakupywanego przez odbiorców końcowych oraz odbiorców nabywających go do dalszej odsprzedaży. Jest to związane z koniecznością ponoszenia na rzecz odbiorców końcowych kosztów uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectwa efektywności energetycznej lub wniesienia opłaty zastępczej.

Zatwierdzenie taryfy PGNiG oznacza spadek średnich płatności w obrocie związanych z dostawą gazu:

  • wysokometanowego do odbiorców:
    • końcowych - ogółem o ok. (-7,0 %),
    • pobierających paliwo gazowe w celu dalszej odsprzedaży - ogółem o ok. (-7,3 %)

oraz

  • gazu zaazotowanego GZ - 41,5 (Lw) do odbiorców:
    • końcowych - ogółem o ok. (-3,2 %),
    • pobierających paliwo gazowe w celu dalszej odsprzedaży - ogółem o ok. (-4,0 %).

PGNiG w postępowaniu taryfowym zrównało ceny wszystkich gazów, co z metodologicznego punktu widzenia jest prawidłowe. Cena 1 kWh dla każdego z oferowanych gazów jest identyczna. Z uwagi na to, iż dotychczas ceny 1 kWh gazów zaazotowanych Lw i Ls były niższe niż cena 1 kWh gazu wysokometanowego, zrównanie powyższych cen sprawia, iż średnia cena w obrocie dla odbiorcy końcowego gazu wysokometanowego spada o 7%, podczas gdy dla gazów zaazotowanych o 3,2%.

***

Z początkiem maja zmienia się tylko taryfa PGNiG mająca zastosowanie do przedsiębiorstw nabywających paliwa do dalszej odsprzedaży oraz odbiorców końcowych o rocznym zużyciu przekraczającym 25 mln m3. Pozostałe taryfy gazowe zatwierdzone przez Prezesa URE w grudniu 2014 r. - w tym m.in. taryfa PGNiG Obrót Detaliczny dotycząca odbiorców w gospodarstwach domowych - zostały zatwierdzone do końca grudnia 2015 r.

Data publikacji : 16.04.2015

Opcje strony

do góry