Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/6079,Wskazniki-i-informacje-wazne-dla-uczestnikow-rynku.html
2022-01-20, 06:21

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wskaźniki i informacje ważne dla uczestników rynku

Zgodnie z przepisami ustawy - Prawo energetyczne, corocznie do 31 marca, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki publikuje informacje i wskaźniki o istotnym znaczeniu dla uczestników rynku.

Opublikowana została m.in. średnia cena energii elektrycznej dla odbiorcy w gospodarstwie domowym uwzględniająca opłatę za świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej, obliczona na podstawie cen zawartych w umowach kompleksowych za 2014 r. Cena ta, zawierająca podatek akcyzowy, bez VAT, wyniosła 0,4927 zł/kWh.

Realizując pozostałe obowiązki publikacyjne wskazane w ustawie - Prawo energetyczne, regulator rynku energii przekazuje następujące informacje:

  • średnie ceny sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji za 2014 r.,
  • średnie ceny sprzedaży ciepła wytworzonego w jednostkach wytwórczych nie będących jednostkami kogeneracji za 2014 r.,
  • średnią cenę sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym oraz sposobu jej rozliczania w 2014 r.,
  • wskaźnik referencyjny ustalany dla potrzeb kalkulacji taryf.
Data publikacji : 30.03.2015

Opcje strony