Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wskaźniki i informacje ważne dla uczestników rynku

Zgodnie z przepisami ustawy - Prawo energetyczne, corocznie do 31 marca, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki publikuje informacje i wskaźniki o istotnym znaczeniu dla uczestników rynku.

Opublikowana została m.in. średnia cena energii elektrycznej dla odbiorcy w gospodarstwie domowym uwzględniająca opłatę za świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej, obliczona na podstawie cen zawartych w umowach kompleksowych za 2014 r. Cena ta, zawierająca podatek akcyzowy, bez VAT, wyniosła 0,4927 zł/kWh.

Realizując pozostałe obowiązki publikacyjne wskazane w ustawie - Prawo energetyczne, regulator rynku energii przekazuje następujące informacje:

  • średnie ceny sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji za 2014 r.,
  • średnie ceny sprzedaży ciepła wytworzonego w jednostkach wytwórczych nie będących jednostkami kogeneracji za 2014 r.,
  • średnią cenę sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym oraz sposobu jej rozliczania w 2014 r.,
  • wskaźnik referencyjny ustalany dla potrzeb kalkulacji taryf.
Data publikacji: 30.03.2015

Opcje strony

do góry