Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR) stosowana do oceny warunków ekonomicznych przyłączenia do sieci wyniosła w 2014 r. 3,52%.

Informacja Prezesa URE nr 4/2015 z 27 stycznia 2015 r.

W najnowszej Informacji Prezes URE przypomina, że metoda obliczania wartości granicznej wskaźnika IRR stanowiącego podstawę oceny braku warunków ekonomicznych przyłączenia do sieci ciepłowniczej, elektroenergetycznej i gazowej przedstawiona została w dokumencie „Koszt kapitału dla operatorów systemów elektroenergetycznych na lata 2011-2015”. Zgodnie z tą metodą wartość ta wyznaczana jest na podstawie rentowności 10-letnich obligacji Skarbu Państwa o stałym oprocentowaniu, o najdłuższym terminie wykupu, zanotowanych na Rynku Treasury BondSpot Poland. Dla roku 2014 wartość ta wyniosła 3,52%.

Więcej szczegółów zawiera Informacja Prezesa URE nr 4/2015.

Data publikacji : 27.01.2015

Opcje strony

do góry