Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nowe prawa konsumentów od 25 grudnia 2014 r.

25 grudnia 2014 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), które zmieniają przepisy regulujące kwestie odstąpienia od umowy.

Najważniejszą zmianą z punktu widzenia odbiorców energii i paliw gazowych będzie wydłużenie czasu na odstąpienie od umowy zawartej przez konsumentów poza lokalem bądź na odległość - z 10 do 14 dni. Wyjątek stanowić będzie sytuacja, w której konsument nie został poinformowany o prawie odstąpienia od umowy, w takim przypadku prawo do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia upływu 14 dniowego terminu na odstąpienie.

PAMIĘTAJ! Przed podpisaniem umowy wnikliwie zapoznaj się z jej warunkami, Jeśli umowa zostaje zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa (zazwyczaj umowy sprzedaży energii elektrycznej zawierane są w domach odbiorców, a przedsiębiorstwo reprezentowane jest przez akwizytora) i jej zapisy po wnikliwej lekturze nie odpowiadają konsumentowi - może on od niej odstąpić bez podawania przyczyny w terminie 10 dni (a od 25 grudnia br. - w ciągu 14 dni) od jej zawarcia składając na piśmie oświadczenie o odstąpieniu od umowy przedsiębiorstwu energetycznemu, z którym zawarta została dana umowa. Oświadczenie to może być złożone w siedzibie przedsiębiorstwa lub listownie, najlepiej ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

 

W związku z powyższymi zmianami URE przygotował erraty do opublikowanych Zbiorów Praw Konsumenta Energii Elektrycznej i Paliw Gazowych.

Po 25 grudnia 2014 r. przedsiębiorstwa obrotu, które nie wywiązały się jeszcze z ustawowego obowiązku dostarczenia Zbioru Praw Konsumenta odbiorcom w gospodarstwach domowych zobowiązane będą dołączać  informację/erratę uwzględniającą powyższe zmiany. Jednocześnie rekomenduje się - przy okazji wysyłania bieżącej korespondencji do odbiorców - przesyłanie informacji/erraty również przez przedsiębiorstwa obrotu, które już wywiązały się z wyżej wspomnianego ustawowego obowiązku.

Ustawa o prawach konsumenta wdraża do polskiego porządku prawnego przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw konsumentów.

Zachęcamy już teraz do zapoznania się ze wszystkimi zmianami, które będą obowiązywały od 25 grudnia br.

http://old.ure.gov.pl/old/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/5889,Nowe-prawa-konsumentow-wspolna-akcja-14-instytucji.html

Data publikacji : 23.12.2014
Data modyfikacji : 23.12.2014

Opcje strony

do góry