Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Drugi przetarg na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej rozstrzygnięty

29 października 2014 r. komisja przetargowa powołana przez Prezesa URE rozstrzygnęła drugi przetarg na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej.

Realizując obowiązki wynikające z przepisów § 12 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2012 r. w sprawie przetargu na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1227 - dalej: „rozporządzenie przetargowe”) w  Biuletynie Informacji Publicznej URE, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych lub innych informacji prawnie chronionych został zamieszczony protokół z przebiegu przeprowadzonego przetargu, sporządzony przez komisję przetargową.

W odpowiedzi na Ogłoszenie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 1/2013 z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie przetargu na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, za które można uzyskać świadectwa efektywności energetycznej do siedziby Prezesa URE wpłynęło 487 ofert przetargowych, z czego:

  • 3 oferty zostały wycofane na wniosek podmiotów przystępujących do przetargu,
  • 484 oferty zostały skutecznie zgłoszone do udziału w przetargu.

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu komisja przetargowa wybrała 302 oferty przetargowe. Natomiast 169 ofert przetargowych zostało odrzuconych. Ponadto w rozstrzygniętym przetargu 13 ofert przetargowych nie zostało wybranych z uwagi na niespełnianie kryteriów określonych w art. 20 ust. 1 ustawy o efektywności energetycznej.

Podmioty, które wygrały przetarg mogą składać do Prezesa URE wnioski o wydanie świadectwa efektywności energetycznej. Wnioski należy składać na adres Urzędu Regulacji Energetyki.

Przypominamy, ze wydanie przez Prezesa URE świadectwa efektywności energetycznej jest jednoznaczne z powstaniem praw majątkowych w odniesieniu do przedsięwzięć zrealizowanych przez podmiot, który wygrał przetarg. Natomiast w przypadku świadectwa efektywności energetycznej wydanego dla  przedsięwzięcia, które zostanie zrealizowane przez podmiot, który wygrał przetarg, materializacja prawa majątkowego nastąpi dopiero po faktycznym zrealizowaniu przedsięwzięcia, oraz po spełnieniu szeregu obligatoryjnych przesłanek przewidzianych przepisami ustawy o efektywności energetycznej.

 

Szczegółowe informacje są dostępne w zakładce efektywność energetyczna.

Data publikacji : 07.11.2014
Data modyfikacji : 07.11.2014

Opcje strony

do góry