Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

OPZ - wykaz podmiotów uprawnionych

Od 23 września br. mogą funkcjonować na rynku paliw ciekłych przedsiębiorstwa, które – nie posiadając koncesji OPZ (obrót paliwami ciekłymi z zagranicą) - mogą wykonywać działalność objętą wymogiem posiadania takiej koncesji.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, Urząd Regulacji Energetyki przygotował listę takich podmiotów.

Z uwagi na wprowadzone zmiany, URE pomoże przedsiębiorcom zweryfikować kontrahentów publikując wykaz podmiotów, które złożyły wnioski o udzielenie koncesji na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą, tj. są uprawnione do wykonywania działalności OPZ jeszcze przed uzyskaniem stosownej koncesji.

Wykaz ten będzie łatwo dostępny - zarówno z poziomu strony głównej, jak i na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej URE, gdzie znajdują się publiczne rejestry i bazy prowadzone przez URE (jak np. wykaz przedsiębiorców posiadających koncesje).

22 lipca 2014 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 900). Przepisy te wprowadziły m.in. nowy rodzaj koncesji – na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą (OPZ). Równocześnie przepis art. 5 ust. 4 tej ustawy stanowi, że w przypadku gdy przedsiębiorstwa energetyczne, które w dniu wejścia w życie powyższej ustawy posiadały koncesję na obrót paliwami ciekłymi (OPC) oraz do dnia 22 września 2014 r. złożyły wniosek o udzielenie koncesji OPZ, mogą prowadzić działalność OPZ na podstawie tej koncesji OPC do czasu wydania decyzji w sprawie udzielenia koncesji OPZ.

 

Data publikacji : 24.09.2014
Data modyfikacji : 21.10.2014

Opcje strony

do góry