Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes URE przyznał certyfikat niezależności operatorowi przesyłowemu systemu gazowego

W wyniku prowadzonego od stycznia 2014 r. postępowania,po analizie zgromadzonych materiałów oraz po otrzymaniu opinii Komisji Europejskiej, Prezes URE orzekł, że Gaz-System spełnia kryteria niezależności określone w ustawie Prawo energetyczne, co oznacza, że pozostaje pod względem formy prawnej i organizacyjnej oraz podejmowania decyzji niezależny od wykonywania innych działalności niezwiązanych z przesyłaniem paliw gazowych.

W związku z tym regulator przyznał spółce Gaz-System certyfikat spełnienia kryteriów niezależności, określonych w art. 9d ust. 1a, w związku z art. 9d ust. 1b i 1c ustawy - Prawo energetyczne. Przepisy te stanowią transpozycję przepisów tzw. „dyrektywy gazowej(art. 9 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/73/WE dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylającej dyrektywę 2003/55/WE”).

Zgodnie z przepisami, operatorem systemu przesyłowego może zostać wyznaczony jedynie podmiot, który otrzymał od Prezesa URE decyzję w sprawie przyznania certyfikatu niezależności. Przed wydaniem certyfikatu niezależności Prezes URE zobowiązany jest przeprowadzić postępowanie sprawdzające, czy operator spełnia wymogi, które zapewnią, że będzie działał w pełni niezależnie.

Zapewnienie operatorom przesyłowym niezależności nie tylko pod względem formalnym, ale również pod kątem rzeczywistej możliwości niezależnego działania jest kluczowe dla zapewnienia niedyskryminacyjnego dostępu do sieci, a co za tym idzie rozwoju konkurencyjnych rynków energii elektrycznej i gazu - zauważa Maciej Bando, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. - Niezależność operatorów jest jednym z filarów zapewnienia bezpieczeństwa dostaw gazu i energii elektrycznej wszystkim odbiorcom - dodaje szef URE.

 

Gaz-System jest właścicielem sieci przesyłowej, przy wykorzystaniu której świadczy usługi przesyłania paliw gazowych. Spółka pełni również funkcję operatora systemu przesyłowego na polskim odcinku gazociągu jamalskiego stanowiącym własność SGT EuRoPol Gaz. Uzyskanie certyfikatu niezależności związanego z pełnieniem funkcji niezależnego operatora systemu na tej sieci gazowej jest przedmiotem odrębnej procedury certyfikacyjnej wszczętej na wniosek Spółki w marcu 2014 r.

Prowadząc postępowanie prezes URE bierze pod uwagę kryteria wskazane w art. 9d ust. 1a ustawy - Prawo energetyczne mówiące o tym, że w celu zapewnienia niezależności operatora systemu przesyłowego oraz operatora systemu połączonego ta sama osoba lub podmiot nie może:

  1. bezpośrednio lub pośrednio wywierać decydującego wpływu lub wykonywać innych praw względem przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się produkcją, wytwarzaniem lub obrotem paliwami gazowymi albo wytwarzaniem lub obrotem energią elektryczną oraz bezpośrednio lub pośrednio wywierać decydującego wpływu lub wykonywać innych praw względem operatora systemu przesyłowego lub połączonego ani wywierać decydującego wpływu na system przesyłowy lub system połączony;
  2. powoływać członków rady nadzorczej, zarządu lub innych organów uprawnionych do reprezentacji operatora systemu przesyłowego lub operatora systemu połączonego, ani względem systemu przesyłowego lub połączonego oraz bezpośrednio lub pośrednio wywierać decydującego wpływu lub wykonywać praw względem przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się produkcją, wytwarzaniem lub obrotem paliwami gazowymi albo wytwarzaniem lub obrotem energią elektryczną;
  3. pełnić funkcji członka rady nadzorczej, zarządu lub innych organów uprawnionych do reprezentacji operatora systemu przesyłowego lub połączonego, ani względem systemu przesyłowego lub systemu połączonego oraz pełnić tych funkcji w przedsiębiorstwie energetycznym zajmującym się produkcją, wytwarzaniem lub obrotem paliwami gazowymi albo wytwarzaniem lub obrotem energią elektryczną.

 

W czerwcu 2014 roku Prezes URE przyznał pierwszy w Polsce certyfikat niezależności. Został on przyznany operatorowi systemu przesyłowego elektroenergetycznego, tj. spółce Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

Data publikacji : 23.09.2014
Data modyfikacji : 23.09.2014

Opcje strony

do góry