Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/5840,Od-dwoch-lat-razem-przeciw-kradziezy-i-dewastacji-infrastruktury-podsumowanie-or.html
24.04.2024, 11:40

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Od dwóch lat razem przeciw kradzieży i dewastacji infrastruktury - podsumowanie oraz plany

Maciej Bando, prezes URE wziął udział w spotkaniu podsumowującym dwuletnią współpracę w ramach Memorandum na rzecz przeciwdziałania zjawisku kradzieży i dewastacji infrastruktury. Inicjatorzy i Sygnatariusze Memorandum rozmawiali o wynikach współpracy, skali zjawiska oraz planach na lata 2014-2015.

Prezesi urzędów regulacyjnych: Magdalena Gaj - Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Maciej Bando - Prezes Urzędu Regulacji Energetyki i Krzysztof Dyl - Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Komendy Głównej Policji oraz prezesi i przedstawiciele firm z sektorów energetycznego, kolejowego i telekomunikacyjnego - Sygnatariusze Memorandum spotkali się, aby podsumować rezultaty współpracy, której celem jest ochrona kluczowej infrastruktury technicznej.

Druga rocznica współpracy w ramach Memorandum to niewątpliwie bardzo dobry moment na podsumowanie wspólnych działań, ocenę ich rezultatów i skali zjawiska, potwierdzenie zaangażowania oraz przedstawienie rekomendacji i planów na lata 2014-2015 - podkreśliła Magdalena Gaj, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej otwierając spotkanie.

Następnie głos zabrali Maciej Bando - Prezes Urzędu Regulacji Energetyki i Krzysztof Dyl - Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

W czasie tych dwóch lat prac udało się między innymi włączyć cele Memorandum w katalog działań objętych rządowym programem „Razem bezpieczniej”. Przed nami jednak jeszcze sporo pracy na rzecz uświadomienia społeczeństwu skali i istoty problemu. Bo przecież problem dewastacji infrastruktury to nie tylko problem firm odpowiedzialnych za jej utrzymanie, ale i nas wszystkich - zaznaczył Prezes Bando.

 

Z zadowoleniem i satysfakcją odnotowujemy coraz większe zainteresowanie uczestników rynku kolejowego zagadnieniami, nad którymi pracuje Memorandum w sprawie współpracy na rzecz przeciwdziałania zjawiskom kradzieży i dewastacji infrastruktury. Akcje inicjowane przez Memorandum i Urząd Transportu Kolejowego pogłębiają świadomość zagrożeń, jakie niosą kradzieże i dewastacje infrastruktury kolejowej. Przed nami jeszcze dużo pracy, ale mamy przed sobą zielone światło - wsparcie wszystkich uczestników rynku kolejowego - podkreślił Prezes Dyl.

Stan prac, wybrane statystyki - skala zjawiska i tendencje

Według Marzeny Śliz, przewodniczącej Komitetu Sterującego Memorandum najistotniejsze rezultaty dotychczasowej współpracy to m.in.:

 • przygotowanie projektu zmian w ustawie o odpadach;
 • włączenie Memorandum do rządowego programu Razem Bezpieczniej;
 • zawiązanie Fundacji na rzecz przeciwdziałania kradzieży i dewastacji infrastruktury;
 • działania informacyjne i edukacyjne mające na celu zwiększenie świadomości problemu kradzieży infrastruktury;
 • zorganizowanie I Międzynarodowej Konferencji przeciwdziałania kradzieżom metali (udział przedstawicieli brytyjskiej policji).

Statystyki - Skala kradzieży 2009-2013, I półrocze 2014 (1H2014)

Liczba zdarzeń kradzieży infrastruktury

Pozytywny trend spadkowy - w 2013 roku liczba kradzieży zmalała o 24,1 proc. W pierwszej połowie 2014 roku odnotowano 5906 przypadków kradzieży, a w całym 2013 roku - 13 611.

Liczba zdarzeń kradzieży infrastruktury w poszczególnych branżach

Pozytywny trend spadkowy w sektorze telekomunikacyjnym - w 2013 r. liczba kradzieży zmalała o 31,8 proc. W pierwszej połowie 2014 roku odnotowano 2605 przypadków kradzieży, a w całym 2013 roku - 7152.

Pozytywny trend spadkowy na kolei - w 2013 r. liczba kradzieży zmalała o 29,4 proc. W pierwszej połowie 2014 roku odnotowano 2197 przypadków kradzieży, a w całym 2013 roku - 3492.

W 2013 roku sektor energetyczny zanotował 18,8 procentowy wzrost liczby kradzieży. W pierwszej połowie 2014 roku odnotowano 1104 przypadki kradzieży, a w całym 2013 roku - 2967.

Koszty odtworzenia infrastruktury (mln PLN)

Pozytywny trend spadkowy - w 2013 roku koszty odtworzenia zniszczonej infrastruktury zmalały o 22,2 proc. W pierwszej połowie 2014 roku koszt odtworzenia wyniósł 19,2 mln PLN, a w całym 2013 roku - 49,9 mln PLN.

Koszty odtworzenia infrastruktury w poszczególnych branżach (w mln PLN)

Pozytywny trend spadkowy w sektorze telekomunikacyjnym - w 2013 r. koszty odtworzenia zniszczonej infrastruktury zmalały o 46,1 proc. W pierwszej połowie 2014 roku koszt odtworzenia wyniósł 7,3 mln PLN, a w całym 2013 roku 21,4 mln PLN.

Pozytywny trend spadkowy w sektorze energetycznym - w 2013 r. koszty odtworzenia zniszczonej infrastruktury zmalały o 12,6 proc.

W sektorze energetycznym w pierwszej połowie 2014 roku koszt odwożenia wyniósł 6,7 mln PLN, a w całym 2013 roku - 14,6 mln PLN.

Na kolei w pierwszej połowie 2014 roku koszt odwożenia wyniósł 5,2 mln PLN, a w całym 2013 roku - 13,9 mln PLN.

Plany na 2014-2015

Kolejny punkt spotkania poświęcono planom na lata 2014-2015. Informację na ten temat przedstawiła Przewodnicząca Komitetu Sterującego dyrektor Marzena Śliz z Departament Rozwoju Infrastruktury UKE. Przedstawiona propozycja po dyskusji uzyskała akceptację Sygnatariuszy, a w katalogu działań znalazły się m.in.:

 • kampania społeczna - IV kwartał 2014-2015;
 • wdrożenie platformy incydentów kradzieży infrastruktury - IV kwartał 2014;
 • uruchomienie strony internetowej - IV kwartał 2014;
 • propagowanie działań i zachęcanie do współpracy firm dotkniętych skutkami kradzieży infrastruktury - 2015;
 • podpisanie porozumienia o współpracy z SIPAM (Niemcy) - IV kwartał 2014;
 • organizacja II Konferencji przeciwdziałania kradzieżom metali - listopad 2014:
  • podpisanie porozumienia z SIPAM;
  • prezentacje tematyczne i wymiana doświadczeń;
  • debata nad obszarem prawa i skuteczności stosowania.

Rekomendacje

Ostatnim punktem spotkania było przedstawienie przez Panią Prezes Magdalenę Gaj rekomendacji wypracowanych przy udziale Sygnatariuszy Memorandum.

Wśród rekomendacji znalazły się m.in.:

 • kontynuacja i rozwój współpracy w ramach Memorandum;
 • bezpośrednie zaangażowanie kierownictwa firm rynków regulowanych w podejmowanie i propagowanie działań Memorandum;
 • kreowanie zmian w prawie zwiększających skuteczność działań;
 • intensyfikacja lokalnej współpracy z organami ścigania;
 • rozwijanie współpracy z samorządami i instytucjami państwowymi;
 • kampania społeczna wzmacniająca efektywność działań;
 • wdrożenie i rozwijanie systemów zarządzania informacją o kradzieżach infrastruktury;
 • pozyskanie patrona medialnego dla działań Memorandum;
 • kontynuacja współpracy międzynarodowej - podpisanie porozumienia o współpracy z SIPAM

* * *

Razem przeciw kradzieży i dewastacji infrastruktury

Straty w skali kraju na odbudowanie zniszczonej infrastruktury telekomunikacyjnej, energetycznej i kolejowej tylko w 2013 roku to blisko 50 milionów złotych.

Kradzieże i dewastacje linii telefonicznych, infrastruktury kolejowej oraz linii energetycznych, powodują bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców. Negatywnie odbijają się na życiu codziennym Polaków. Efektem tych działań są przerwy w dostawie energii elektrycznej, utrudnienia w transporcie kolejowym, przerwy w łączności telekomunikacyjnej.

Memorandum w sprawie przeciwdziałania kradzieżom i dewastacji infrastruktury, to inicjatywa trzech urzędów regulacyjnych: Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Urzędu Regulacji Energetyki i Urzędu Transportu Kolejowego, która połączyła przedsiębiorców z sektorów telekomunikacyjnego, energetycznego i kolejowego.

Lista sygnatariuszy>>>

29 października 2013 r. projekt łączący reprezentantów trzech sektorów technologicznych został włączony do katalogu działań realizowanych w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i zachowań aspołecznych pod nazwą „Razem bezpieczniej”.

Memorandum jest inicjatywą otwartą - zachęcamy do podejmowania wspólnych działań na rzecz ograniczenia kradzieży i przeciwdziałania dewastacji infrastruktury.

Informacje dodatkowe:

Data publikacji : 27.08.2014
Data modyfikacji : 27.08.2014

Opcje strony