Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes URE ustalił korekty kosztów osieroconych za 2013 rok

Korekty kosztów osieroconych oraz korekty kosztów na pokrycie kosztów zużycia odebranego i kosztów nieodebranego gazu ziemnego za 2013 rok - Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 33/2014

Prezes URE, działając na podstawie zapisów ustawy o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (ustawy KDT), ustalił wysokość rocznej korekty zaliczek wypłaconych wytwórcom na poczet kosztów osieroconych za 2013 r. oraz wysokość rocznej korekty zaliczek na pokrycie kosztów zużycia odebranego i kosztów nieodebranego gazu ziemnego, powstałego w jednostkach opalanych gazem ziemnym za 2013 r.

Zaliczki na pokrycie kosztów osieroconych zostały wypłacone za 2013 r. w kwocie 614 578 000 zł.  Saldo korekt określonych w wyniku rozliczenia zaliczek wypłaconych w roku ubiegłym, wynosi (+) 554 305 553 zł.

Natomiast zaliczki na pokrycie kosztów odebranego i nieodebranego gazu ziemnego powstałych w jednostkach opalanych gazem ziemnym były wypłacone w 2013 r. w kwocie 46 750 000 zł.

W wyniku rozliczenia zaliczek wypłaconych na poczet kosztów powstałych w jednostkach opalanych gazem ziemnym ustalono korekty dodatnie i ujemne, których saldo wynosi (+) 12 958 345 zł.

W związku z powyższym, ogólne saldo środków publicznych przekazanych wytwórcom z uwzględnieniem korekt kosztów osieroconych oraz korekt kosztów odebranego i nieodebranego gazu ziemnego powstałych w jednostkach opalanych gazem ziemnym stanowi kwotę 1 228 591 898 zł.

Więcej szczegółów znajduje się w Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 33/2014.

Data publikacji : 26.08.2014

Opcje strony

do góry