Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kwota kosztów osieroconych na 2015 rok

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 30/2014

Prezes URE, działając na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (zwanej ustawą KDT), poinformował o wysokości zaktualizowanej na 2015 rok kwocie kosztów osieroconych, przy zastosowaniu skumulowanego wskaźnika aktualizacji w wysokości 1,67695122627277.

Kwoty kosztów osieroconych określone w załączniku nr 3 do ustawy, dla 5 wytwórców po aktualizacji prezentuje Informacja Prezesa URE z dnia 21 lipca 2014 r.

Data publikacji : 22.07.2014

Opcje strony

do góry