Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/5792,Regulator-podsumowuje-2013-rok.html
2022-08-19, 01:12

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Regulator podsumowuje 2013 rok

Szesnaste sprawozdanie z działalności Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w Biuletynie URE

Jak co roku, w ramach transparentnej polityki regulacyjnej, Prezes URE przedstawia roczne sprawozdanie z prowadzonej działalności.

Zgodnie z unormowaniami zawartymi w przepisach ustawy - Prawo energetyczne, jest ono przedkładane rokrocznie Ministrowi Gospodarki. Podobnie jak w latach poprzednich Prezes URE starał się konsekwentnie i odpowiedzialnie wypełniać misję zapewnienia równowagi interesów uczestników rynku paliw i energii w ramach realizowanej przez państwo polityki energetycznej, podporządkowanej takim nadrzędnym przesłankom jak bezpieczeństwo energetyczne, wysoka konkurencyjność gospodarki i zrównoważony rozwój.

Zasadnicze kwestie, jakie zostały poruszone i omówione w dokumencie, dotyczą przede wszystkim spraw odnoszących się do sposobu realizacji prawnych obowiązków Prezesa URE, wynikających w głównej mierze z ustawy - Prawo energetyczne oraz szeregu innych aktów prawnych, dotyczących spraw z zakresu regulacji gospodarki paliwami i energią oraz promowania konkurencji, ze szczególnym uwzględnieniem oceny bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i gazu ziemnego. Mowa tu m.in. o ustawie o efektywności energetycznej, ustawie o biopaliwach, ustawie o rozwiązaniu KDT czy ustawie o zapasach.

Sprawozdanie zostało podzielone na pięć części. W pierwszej zaprezentowano ustawowe obowiązki Prezesa URE, działania regulacyjne w poszczególnych podsektorach energetyki: elektroenergetyce, gazownictwie, ciepłownictwie i podsektorze paliw ciekłych przedstawiono w części II. W następnej części poruszono kwestie promowania konkurencji oraz wzmocnienia pozycji odbiorcy paliw i energii (cz. III). W części IV opisano organizację i funkcjonowanie urzędu, a w ostatniej (cz. V) – wyniki kontroli, jakim podlegała działalność Prezesa URE w 2013 r.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki jest centralnym organem administracji rządowej powołanym na mocy ustawy z 10 kwietnia 1997 r.- Prawo energetyczne, do realizacji zadań z zakresu regulacji gospodarki paliwami i energią oraz promowania konkurencji.

Działania podejmowane przez regulatora skierowane są na wypełnienie celu wytyczonego przez ustawodawcę, dotyczącego tworzenia warunków do zrównoważonego rozwoju kraju, zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, oszczędnego i racjonalnego użytkowania paliw i energii, rozwoju konkurencji, przeciwdziałania negatywnym skutkom naturalnych monopoli, z uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska, zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych oraz równoważenia interesów przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców paliw i energii.

 

Data publikacji : 30.06.2014

Opcje strony