Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Powstanie polsko-czeskiego Interkonektora II coraz bliżej

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał decyzję w sprawie transgranicznej alokacji kosztów projektu połączenia gazowego Polska - Czechy

Głównym celem projektu jest budowa drugiego dwukierunkowego i efektywnego połączenia gazowego pomiędzy Polską a Czechami, które umożliwi przepływ gazu ziemnego na poziomie 5 mld m³ rocznie w kierunku Polska - Czechy i 6,5 mld m³ rocznie w kierunku Czechy-Polska z możliwością dalszej rozbudowy. Punkt graniczny będzie zlokalizowany po stronie czeskiej w rejonie Hat/Owsiszcze, znajdującym się w regionie Moravia-Silesia oraz w województwie śląskim po stronie polskiej.

Projekt zakłada rozbudowę systemu gazowego po stronie polskiej i czeskiej. W przypadku części polskiej - poza samym 60-kilometrowym gazociągiem łączącym obydwa systemy przesyłowe, obejmuje budowę nowych sieci o długości 237 km oraz budowę tłoczni i stacji pomiarowej.

Zakładany termin rozpoczęcia eksploatacji poszczególnych zadań projektu to 2019 r.

Po stronie polskiej podmiotem odpowiedzialnym za realizację zadań objętych wnioskiem inwestycyjnym - złożonym do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na podstawie art. 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 kwietnia 2013 r. nr 347/2013 w sprawie wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej -jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Dwukierunkowe połączenie systemowe pomiędzy Polską a Czechami jest częścią Korytarza Gazowego Północ-Południe, zainicjowanego przez Grupę Wyszehradzką. Jego rolą jest zwiększenie bezpieczeństwa dostaw paliwa gazowego w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej. Zakłada się, że projekt, który otrzymał od Komisji Europejskiej status Projektu Wspólnego Zainteresowania ( PCI - Project od CommonInterest), szczególnie w przypadku Polski wpłynie na poprawę bezpieczeństwa dostaw gazu oraz integrację rynków poprzez dywersyfikację źródeł i dróg zaopatrzenia w paliwo gazowe. Oczekuje się, że projekt zapewni dostęp do rozwiniętych, zachodnioeuropejskich rynków gazu, takich jak Czechy czy Niemcy, co pozwoli wpłynąć na obniżenie kosztów zakupu gazu, dzięki jego pozyskaniu w ramach nowych, atrakcyjnych cenowo kontraktów lub możliwości wynegocjowania korzystniejszych warunków w umowach dotychczasowych.

Część zadań projektu objętego wnioskiem zastąpi wyeksploatowane gazociągi wybudowane jeszcze  na początku lat siedemdziesiątych - również te, którymi wcześniej transportowany był gaz koksowniczy - które z uwagi na swój stan techniczny i parametry pracy nie są w stanie obecnie wypełniać należycie swoich funkcji.Połączenie zmniejszy koszty ekonomiczne spowodowane przerwami w dostawach gazu, których dzięki temu uda się uniknąć.

Prezes URE zaakceptował sposób rozliczania i uwzględniania w taryfach przesyłowych Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A.wzajemnych gwarancji, których celem jest ograniczenia ryzyka inwestycyjnego dotyczącego budowy połączenia po obydwu stronach granicy. Symetryczna decyzja, uzgodniona z Prezesem URE,została również wydana przez Regulatora Republiki Czeskiejw odniesieniu do czeskiego operatora systemu przesyłowego gazowego - Net4Gas s.r.o.

Operatorzy wnioskowali o zatwierdzenie sposobu wzajemnych rozliczeń związanych z realizacją planowanych inwestycji. Mechanizm zakłada wzajemne kompensowanie przychodów w sytuacji nie pozyskania w danym okresie przychodów z opłat taryfowych. Wniosek zakłada również  pozyskanie brakującej części kwoty niezbędnej na realizację przez Gaz-System wskazanego projektu  przychodami pozyskanymi ze środków UE z funduszu Connecting Europe Facility.

Wydanie decyzji w sprawie wniosku inwestycyjnego warunkuje ubieganie się przez operatorów o wsparcie finansowe z tego źródła, co zgodnie z założeniami ma ograniczyć skutki taryfowe planowanego połączenia przenoszone na użytkowników sieci. 

Wydając decyzję Prezes URE uznał za uzasadniony wspólny wniosek inwestycyjny polskiego operatora systemu przesyłowego gazowego - Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. oraz czeskiego operatora systemu przesyłowego gazowego - Net4Gas s.r.o. o skoordynowane podjęcie decyzji w sprawie transgranicznej alokacji kosztów projektu połączenia gazowego Polska - Czechy, a także o jej uwzględnienie w taryfach dla usług przesyłania paliw gazowych.

Zasadnicze cele projektu obejmują:

  • zwiększenie bezpieczeństwa dostaw poprzez dywersyfikację źródeł zaopatrzenia, dostawców i tras dostaw;
  • zwiększenie poziomu konkurencji;
  • wzrost integracji rynków, interoperacyjność i elastyczność systemu;
  • zrównoważony rozwój, m.in. poprzez redukcję emisji związków do atmosfery, wspieranie odnawialnych źródeł energii okresowo generujących energię elektryczną.

Szczegóły znajdują się w decyzji Prezesa URE w sprawie transgranicznej alokacji kosztów projektu połączenia gazowego Rzeczpospolita Polska - Republika Czeska.

Data publikacji : 26.06.2014

Opcje strony

do góry