Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes URE przyznał pierwszy w Polsce certyfikat niezależności operatorowi systemu przesyłowego

W dniu 4 czerwca 2014 r. zakończył się prowadzony przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki proces przyznawania operatorowi systemu przesyłowego elektroenergetycznego - Polskie Sieci Elektroenergetyczne certyfikatu spełniania warunków i kryteriów niezależności.

Przyznanie Polskim Sieciom Elektroenergetycznym certyfikatu oznacza, że operator został uznany za niezależnego pod względem formy prawnej i organizacyjnej oraz w podejmowaniu decyzji niezależnie od innych działalności, niezwiązanych z przesyłaniem energii elektrycznej. Prezes URE od kilku miesięcy prowadził postępowanie administracyjne, w trakcie którego oceniał spełnianie przez PSE kryteriów wskazanych w art. 9d ust. 1a ustawy - Prawo energetyczne. W kwietniu br. Komisja Europejska pozytywnie zaopiniowała projekt decyzji regulatora o przyznaniu certyfikatu niezależności polskiemu operatorowi PSE SA.

- Jest to pierwszy tego typu proces certyfikacyjny prowadzony w Polsce. Jest on ważny tym bardziej, że niezależność operatorów jest jednym z filarów zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej wszystkim odbiorcom - podkreśla Maciej Bando, Prezes URE.

 

Operatorem systemu przesyłowego lub połączonego może zostać wyznaczone jedynie to przedsiębiorstwo, które uzyskało certyfikat o spełnianiu przez nie kryteriów niezależności, to znaczy, że przedsiębiorstwo pozostaje niezależne od działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu gazem ziemnym oraz energią elektryczną.

Dlatego przyznanie certyfikatu niezależności jest warunkiem niezbędnym ponownego uzyskania przez PSE statusu operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego na terytorium Polski, który wygasa 1 lipca 2014 r.

Prezes URE przyznaje certyfikat niezależności na wniosek właściciela sieci przesyłowej, albo przedsiębiorstwa energetycznego posiadającego koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przesyłania energii elektrycznej, z którym właściciel sieci przesyłowej zawarł umowę powierzającą temu przedsiębiorstwu pełnienie obowiązków operatora z wykorzystaniem sieci lub instalacji będących jego własnością.

 

W przypadku braku wniosku lub na wniosek Komisji Europejskiej certyfikat niezależności może być także przyznany przez Prezesa URE z urzędu.

Prowadząc postępowanie prezes URE bierze pod uwagę kryteria wskazane w art. 9d ust. 1a ustawy - Prawo energetyczne mówiące o tym, że w celu zapewnienia niezależności operatora systemu przesyłowego oraz operatora systemu połączonego ta sama osoba lub podmiot nie może:

  1. bezpośrednio lub pośrednio wywierać decydującego wpływu lub wykonywać innych praw względem przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się produkcją, wytwarzaniem lub obrotem paliwami gazowymi albo wytwarzaniem lub obrotem energią elektryczną oraz bezpośrednio lub pośrednio wywierać decydującego wpływu lub wykonywać innych praw względem operatora systemu przesyłowego lub połączonego ani wywierać decydującego wpływu na system przesyłowy lub system połączony;
  2. powoływać członków rady nadzorczej, zarządu lub innych organów uprawnionych do reprezentacji operatora systemu przesyłowego lub operatora systemu połączonego, ani względem systemu przesyłowego lub połączonego oraz bezpośrednio lub pośrednio wywierać decydującego wpływu lub wykonywać praw względem przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się produkcją, wytwarzaniem lub obrotem paliwami gazowymi albo wytwarzaniem lub obrotem energią elektryczną;
  3. pełnić funkcji członka rady nadzorczej, zarządu lub innych organów uprawnionych do reprezentacji operatora systemu przesyłowego lub połączonego, ani względem systemu przesyłowego lub systemu połączonego oraz pełnić tych funkcji w przedsiębiorstwie energetycznym zajmującym się produkcją, wytwarzaniem lub obrotem paliwami gazowymi albo wytwarzaniem lub obrotem energią elektryczną.
Data publikacji : 04.06.2014
Data modyfikacji : 04.06.2014

Opcje strony

do góry