Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes Rady Ministrów powołał Prezesa URE

Z dniem 2 czerwca 2014 r. Prezes Rady Ministrów, Donald Tusk powołał Macieja Bando na stanowisko Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na pięcioletnią kadencję.

Po raz pierwszy wybór nowego szefa URE nastąpił w drodze konkurencyjnego naboru przeprowadzanego przez zespół powołany przez szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z upoważnienia prezesa Rady Ministrów. Nowe zasady wyboru prezesa URE, przywracające m.in. jego kadencyjność, zostały wprowadzone nowelizacją ustawy – Prawo energetyczne, obowiązującą od 11 września 2013 r.

Od 1 stycznia 2012 r. Maciej Bando pełnił obowiązki wiceprezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Ponadto od 11 grudnia 2013 r. wykonywał także obowiązki Prezesa URE.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki jest centralnym organem administracji rządowej powołanym na mocy ustawy z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, do realizacji zadań z zakresu regulacji gospodarki paliwami i energią oraz promowania konkurencji.

Obowiązki i kompetencje prezesa URE są ściśle ukierunkowane na realizację celów wskazanych przez ustawodawcę:  tworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju kraju; zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, oszczędnego i racjonalnego użytkowania paliw i energii; rozwój konkurencji; przeciwdziałanie negatywnym skutkom naturalnych monopoli; uwzględnianie wymogów ochrony środowiska i zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych; równoważenie interesów przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców paliw i energii. Do jego zadań należy m.in.: monitorowanie funkcjonowania systemu gazowego i elektroenergetycznego, udzielanie i cofanie koncesji, uzgadnianie projektów planów rozwoju przedsiębiorstw energetycznych, zatwierdzanie instrukcji ruchu i eksploatacji sieci przesyłowych i dystrybucyjnych, ustalanie metod kontroli i podejmowanie działań dla poprawy efektywności przedsiębiorstw energetycznych, określanie wskaźników i cen wskaźnikowych istotnych dla procesu kształtowania taryf, ustalanie okresu obowiązywania taryf i współczynników korekcyjnych, wydawanie świadectw pochodzenia energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii i świadectw pochodzenia z kogeneracji oraz ich umarzanie.

Maciej Bando jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej oraz studiów podyplomowych biznesu i zarządzania. Ukończył także kursy i szkolenia z zakresu zarządzania i finansów. Przez wiele lat w różnych podmiotach pełnił funkcję dyrektora finansowego lub członka zarządu odpowiedzialnego za finanse i inwestycje. W latach 2002-2009 związany był z Polską Grupą Energetyczną, gdzie pełnił m.in. funkcję wiceprezesa Zarządu Elektrowni Szczytowo-Pompowych (obecnie PGE Energia Odnawialna) oraz dyrektora Biura Inwestycji w PGE Dystrybucja Warszawa Teren. Autor analiz i raportów z zakresu energetyki. Jako ekspert współpracował m.in. z grupą CASE.

Data publikacji : 02.06.2014
Data modyfikacji : 02.06.2014

Opcje strony

do góry