Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Praktyki akwizytorów - poznaj swoje prawa

Na pokazie i od akwizytora - to zapowiedź wygodnych zakupów pod warunkiem, że konsument zna swoje prawa, a przedsiębiorca je respektuje. Podstawowe prawo osób zawierających umowy poza lokalem przedsiębiorcy, to możliwość zrezygnowania w ciągu 10 dni. 22 instytucje po raz pierwszy wspólnie informują o prawach i obowiązkach konsumentów.

Akwizytor proponuje zmianę sprzedawcy prądu? Poznaj swoje prawa

Od siedmiu lat  każdy odbiorca ma prawo do zmiany sprzedawcy energii elektryczneji paliw gazowych. Jeśli umowa z nowym - wybranym sprzedawcą zostanie podpisana poza lokalem przedsiębiorstwa energetycznego, a klient po przemyśleniu chce zmienić swoją decyzję, możeto zrobić w ciągu 10 dni od podpisania umowy. 

Zgodnie z zasadą TPA (Third Party Access), każdy odbiorca energii elektrycznej i paliw gazowych ma prawo dokonać zmiany sprzedawcy, wedle własnych potrzeb i preferencji. Decydującą rolę przy wyborze oferty w dalszym ciągu odgrywa cena prądu i gazu, czyli oszczędność, jaką odbiorca może uzyskać w wyniku dokonanej zmiany. Analizując propozycje sprzedawców dostępne na rynku warto - poza ceną jednostkową energii - zwrócić uwagę także na inne istotne elementy, takie jak informacjao rzeczywistym zużyciu energii i gazu, okres obowiązywania proponowanej umowy, metody płatności oferowane przez sprzedawcę (sposób regulowania płatności) czywarunki rozwiązania umowy, w tym okres wypowiedzenia i okres rozliczeniowy.

Pamiętajmy, że przed podpisaniem umowy na sprzedaż energii należy szczególnie:

  • dokładnie zbadać zapisy umowy w ofercie nowego sprzedawcy - przede wszystkim ceny i warunki ich stosowania;
  • sprawdzić dostępne opcje płatności (np. co miesiąc, rozlicznie prognozowane raz na pół roku czy raz na rok);
  • ustalić okres obowiązywania umowy i warunki wypowiedzenia (np. czy umowa jest przedłużana automatycznie, jakie są kary umowne za wcześniejsze rozwiązanie umowy);
  • sprawdzić, czy umowa nie wiąże się z koniecznością skorzystania z dodatkowych usług (np. usługa ubezpieczeniowa, usługa zdrowotna).

 

Pierwszym etapem procesu zmiany sprzedawcy energii elektrycznej lub paliw gazowych jest zawarcie umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej z nowym, wybranym przez konsumenta, sprzedawcą. Następnie konieczne jest rozwiązanie dotychczasowej umowypoprzez złożenie oświadczenia o jej wypowiedzeniu. Jeśli odbiorca posiadał dotąd umowę kompleksową, a z nowym sprzedawcą podpisał umowę sprzedaży - niezbędne jest także zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej lub paliwa gazowego z dystrybutorem.

Zdarza się, że umowy sprzedaży energii elektrycznej i paliw gazowych zawierane są poza lokalem przedsiębiorcy, np. w domach odbiorców, na ulicy czy zorganizowanym pokazie, w towarzystwie akwizytora reprezentującego przedsiębiorstwo. W tym przypadku, podobnie jak w sytuacji umów zawieranych na odległość, odbiorca może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając na piśmie, w terminie 10 dni od zawarcia umowy, stosowne oświadczenie przedsiębiorstwu energetycznemu, z którym zawarta została dana umowa. Oświadczenie to może być złożone osobiście w siedzibie przedsiębiorstwa lub listownie, najlepiej ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru, przed upływem tego terminu. Wyjątek stanowi sytuacja, w której odbiorca energii nie otrzyma informacji na piśmie o prawie odstąpienia od umowy.Wówczas nie ma on prawa do jej rozwiązania w ciągu 10 dni od momentu jej podpisania. Niemniej jednak, jeśli przed upływem 3 miesięcy od momentu obowiązywania tej umowy, konsument uzyska informację o prawie do odstąpienia, może z niego skorzystać w terminie 10 dni od dnia otrzymania ww. informacji.

Odbiorca powinien sprawdzić, czy przedsiębiorstwo energetyczne w treści umowy nie zastrzegło − wbrew przepisom prawa − innej formy odstąpienia. W przypadku skorzystania przez konsumenta z uprawnienia do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorcy, w terminie 10 dni od zawarcia tej umowy albo uzyskania informacji o prawie odstąpienia, przedsiębiorstwo energetyczne nie może żądać od niego tzw. odstępnego za skorzystanie z tego prawa. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku umów zawieranych na odległość.

 

Warto pamiętać, że przedsiębiorstwo energetyczne przed zawarciem umowy poza swoim lokalem powinno poinformować konsumenta napiśmie o prawie odstąpienia od umowy w terminie 10 dnii wręczyć wzór oświadczenia o odstąpieniu z oznaczeniem nazwy oraz adresem siedziby tego przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo obowiązane jest także wręczyć odbiorcy pisemnepotwierdzenie zawarcia umowy, stwierdzające jej datęi rodzaj oraz przedmiot świadczenia i cenę.

Szczegółowe i przydatne informacje dotyczące funkcjonowania rynku energii i gazu, ze szczególnym uwzględnieniem procedury zmiany sprzedawcy oraz charakterystyką potencjalnie zawieranych umów znajdują się w kompendium wiedzy przygotowanym z myślą o grupie odbiorców w gospodarstwach domowych - Zbiorze Praw Konsumenta Energii Elektrycznej i Zbiorze Praw Konsumenta Paliw Gazowych. Poradniki przygotowane przez Urząd Regulacji Energetyki we współpracy z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów są dostępne na stronie internetowej URE w zakładce Poradnik Odbiorcy.

Informacji o swoich prawach szukaj na stronach internetowych uczestników projektu:

W akcji biorą także udział: Rzecznik Praw Obywatelskich, Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej: Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Gorzów Wielkopolski, Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Warszawa, Wrocław.

Data publikacji : 02.06.2014

Opcje strony

do góry