Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes URE przypomina odbiorcom przemysłowym o obowiązku złożenia informacji i oświadczeń do 31 maja br.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami grupa podmiotów zdefiniowanych jako odbiorcy przemysłowi wykonuje obowiązki, dotyczące uzyskania i umorzenia świadectw pochodzenia energii z OZE, kogeneracji i biogazu.

W związku  z powyższym odbiorcy przemysłowi , o których mowa w art. 9a ust. 1a pkt 1 ustawy - Prawo energetyczne, obowiązani są przekazać Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki w terminie do 31 maja br. następujące dokumenty:

  • informację o wysokości wykonanego w okresie od 11 września 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. obowiązku, o którym mowa art. 9a ust. 1 i 8 ustawy - Prawo energetyczne, ilości zakupionej energii elektrycznej na własny użytek w ww. okresie, a także o wysokości kosztu energii elektrycznej oraz wartości swojej produkcji w roku kalendarzowym poprzedzającym rok realizacji obowiązku;
  • oświadczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń
    Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny oświadczam, że:
    • dane zawarte w informacji, o której mowa w art. 9a ust. 1a5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne są zgodne z prawdą;
    • znane mi są i spełniam warunki uprawnienia określonego w ust. 1a3 ustawy, o której mowa w pkt 1.

Informację wraz z oświadczeniem należy kierować na adres:

Urząd Regulacji Energetyki
Al. Jerozolimskie 181 (Budynek A)
02‐222 Warszawa
z dopiskiem „Departament Systemów Wsparcia”.

Według definicji podanej w art. 3 pkt 20e ustawy - Prawo energetyczne odbiorca przemysłowy to odbiorca uprawniony do realizacji obowiązków, o których mowa w art. 9a ust. 1 i 8 ustawy - Prawo energetyczne dotyczących uzyskania i umorzenia świadectw pochodzenia energii z OZE, kogeneracji i biogazu, w sposób określony w tej ustawie.

W celu skorzystania z „nowego” sposobu realizacji tych obowiązków odbiorca przemysłowy powinien spełniać wymogi wynikające z ww. definicji oraz przesłanki określone w treści art. 9a ust. 1a pkt 1 ustawy - Prawo energetyczne, tj.:

  • w roku kalendarzowym poprzedzającym rok realizacji obowiązku zużyć nie mniej niż 100 GWh energii elektrycznej, której koszt wyniósł nie mniej niż 3% wartości jego produkcji;
  • złożyć w ustawowym terminie oświadczenie, o którym mowa w art. 9a ust. 1a1 ustawy - Prawo energetyczne.

 

Wykaz podmiotów, na których ciąży obowiązek przekazania Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki ww. dokumentów w terminie do dnia 31 maja br. zawiera Informacja Prezesa URE Nr 27 /2013 z dnia 9 października 2013 r.

Poniżej, obok pełnej treści informacji skierowanej do odbiorców przemysłowych,  zamieszczone zostały wzory dokumentów, które należy złożyć.

Data publikacji : 13.05.2014

Opcje strony

do góry