Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Obowiązek informacyjny przedsiębiorstw wykonujących działalność w zakresie przywozu gazu ziemnego w celu jego dalszej odsprzedaży

Prezes URE przypomina o konieczności właściwej i terminowej realizacji obowiązku informacyjnego, nałożonego na przedsiębiorstwa energetyczne, zgodnie z przepisami ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku (ustawy o zapasach). Obowiązek ten dotyczy przedsiębiorstw energetycznych wykonujących działalność gospodarczą w zakresie przywozu gazu ziemnego w celu jego dalszej odsprzedaży odbiorcom.

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy o zapasach  przedsiębiorstwa te, w terminie do 15 maja danego roku, są zobowiązane do przekazywania Ministrowi Gospodarki oraz Prezesowi URE informacji o działaniach podjętych w okresie od dnia 1 kwietnia poprzedniego roku do dnia 31 marca danego roku, w celu:

  1. zapewnienia bezpieczeństwa paliwowego państwa w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą,  
  2. realizacji obowiązku utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego.

W świetle zapisów ustawy o zapasach ww. przedsiębiorstwa to podmioty, które posiadają wydaną przez Prezesa URE koncesję na obrót gazem ziemnym z zagranicą i w ramach tej koncesji dokonują lub zamierzają dokonywać przywozu gazu ziemnego w celu jego dalszej odsprzedaży odbiorcom.

Szczegółowe informacje na temat obowiązku informacyjnego przedsiębiorstw energetycznych wykonujących działalność gospodarczą w zakresie przywozu gazu ziemnego w celu jego dalszej odsprzedaży odbiorcom znajdują się w Informacji Prezesa Urzędu Regulacji energetyki nr 10/2014.

Data publikacji : 31.03.2014

Opcje strony

do góry