Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes URE publikuje wskaźniki i informacje ważne dla uczestników rynku

Zgodnie z przepisami ustawy - Prawo energetyczne, corocznie do 31 marca, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki publikuje informacje i wskaźniki o istotnym znaczeniu dla uczestników rynków energii.

W wyniku nowelizacji ustawy, po raz pierwszy w tym roku opublikowana zostaje średnia cena energii elektrycznej dla odbiorcy w gospodarstwie domowym uwzględniająca opłatę za świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej, obliczona na podstawie cen zawartych w umowach kompleksowych za 2013 r. Cena ta, zawierające podatek akcyzowy, bez VAT, wyniosła 0,5048 zł/kWh

Ponadto, realizując pozostałe obowiązki publikacyjne wskazane w art. 31 ust. 3 pkt 4 ustawy - Prawo energetyczne, regulator rynku energii przekazuje informacje w następujących sprawach:

  • średnich cen sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji za 2013 r.,
  • średnich cen sprzedaży ciepła wytworzonego w jednostkach wytwórczych nie będących jednostkami kogeneracji za 2013 r.,
  • średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym oraz sposobu jej rozliczania w 2013 r.

Poza tym, działając na podstawie art. 47 ust. 2g ww. ustawy do 31 marca ogłoszony zostaje wskaźnik referencyjny ustalany przez Prezesa URE zgodnie z metodologią określoną w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 wrześnie 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło.

Data publikacji: 31.03.2014
Data modyfikacji: 10.12.2014

Opcje strony

do góry