Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes URE przypomina o obowiązkach informacyjnych przedsiębiorstw energetycznych wynikających z ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, podmioty wykonujące zadania z zakresu użyteczności publicznej, są zobowiązane do przekazania informacji koniecznych do przeprowadzenia inwentaryzacji przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Jak wskazuje ww. ustawa podmiotem wykonującym zadania z zakresu użyteczności publicznej jest także przedsiębiorstwo energetyczne, prowadzące działalność gospodarczą w zakresie przesyłania, dystrybucji paliw lub energii.

W związku  powyższym przedsiębiorstwa energetyczne są zobowiązane aktualizować corocznie, w terminie do 31 marca - według stanu na 31 grudnia poprzedniego roku - informacji o posiadanej infrastrukturze telekomunikacyjnej, publicznych sieciach telekomunikacyjnych, budynkach umożliwiających kolokację, świadczonych usługach telefonicznych, usługach transmisji danych zapewniających szerokopasmowy dostęp do Internetu i usługach rozprowadzania programów radiowych i telewizyjnych.

Przedmiotowe informacje należy sporządzić oraz przesłać zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych.

Szczegółowe informacje w tym zakresie znajduje się na stronie internetowej

Urzędu Komunikacji Elektronicznej, oraz na portalach: SIIS i Polska Szerokopasmowa.

Data publikacji : 14.03.2014

Opcje strony

do góry