Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/5675,VI-Forum-Gospodarcze-TIME-z-udzialem-URE.html
24.04.2024, 11:23

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

VI Forum Gospodarcze TIME z udziałem URE

Wiceprezes Urzędu Regulacji Energetyki, Maciej Bando, był jednym z gości specjalnych VI Forum Gospodarczego TIME, organizowanego przez Krajową Izbę Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT) 3 marca br. w Warszawie. III rewolucja infrastrukturalna - fundamenty cywilizacji technicznej Smart to hasło przewodnie tegorocznej edycji wydarzenia.

Jakie zmiany organizacyjno - prawne należy wprowadzić celem zwiększenia tempa inwestowania w tzw. infrastrukturę zintegrowaną? to jedno z pytań, które podczas oficjalnego otwarcia Forum postawił przed uczestnikami spotkania Prezes KIGEiT, Stefan Kamiński.

Kwestię tę podniósł także Wiceprezes URE, Maciej Bando, który omawiając rolę Urzędu Regulacji Energetyki w integracji inwestycji w ramach obowiązującego prawa wskazał, że innowacje podejmowane w sektorze energetycznym, ze względu na tempo i zakres ich realizacji ustępują miejsca branży IT. Niemniej jednak skala ich oddziaływania projektów energetycznych jest znacznie większa i dotyczy każdego odbiorcy.

Podczas swojego wystąpienia Wiceprezes Bando wspomniał o sfinalizowanych w Urzędzie pracach na rzecz  wdrożenia inteligentnych sieci elektroenergetycznych (ISE), m.in. o: Stanowisku Prezesa URE w sprawie niezbędnych wymagań wobec wdrażanych przez OSD inteligentnych systemów pomiarowo-rozliczeniowych z 2011 r., koncepcji dotyczącej modelu rynku opomiarowania w Polsce (2012 r.) czy o Stanowisku Prezesa URE w sprawie niezbędnych wymagań dotyczących jakości usług świadczonych z wykorzystaniem infrastruktury AMI oraz ram wymienności i interoperacyjności współpracujących ze sobą elementów sieci Smart Grid oraz elementów sieci domowych współpracujących z siecią Smart Grid (10.07.2013 r.).

W swoim wystąpieniu Wiceprezes Bando poruszył także kwestię współpracy regulatorów w celu usprawnienia procesów wspólnego inwestowania operatorów infrastruktury technicznej. Szef URE podkreślił rangę podpisanego przez URE i UKE, w październiku 2013 r., Porozumienia w sprawie współpracy na rzecz rozpoznania barier w obszarze rynku telekomunikacyjnego i rynku energetycznego oraz wskazania niezbędnych działań do ich usunięcia. Dokument, który powstał w oparciu o postulaty Europejskiej Agendy Cyfrowej i dyrektywy Parlamentu Europejskiego, zakłada współdziałanie w różnorodnych obszarach: polityki regulacyjnej, technicznych regulacji międzysektorowych, legislacji i współpracy zewnętrznej. Pierwszym przejawem wspólnie prowadzonych działań są warsztaty URE - UKE zrzeszające przedstawicieli sektorów energetycznego i telekomunikacyjnego m.in w celu  opracowania modelu współpracy i ścieżek postępowania dla otrzymania pozytywnych efektów synergii.

Wzajemne współdziałanie reprezentantów obu tych sektorów powinno zmniejszyć łączne nakłady czasu i środków na realizacje zakładanych inwestycji, ograniczyć związane z nimi ryzyka i doprowadzić do współdzielenia infrastruktury oraz kosztów ich utrzymania. Wspólne prace nad realizacją inwestycji nie mogą jednak doprowadzać do obniżenia bezpieczeństwa i jakości świadczonych usług oraz wzrostu cen lub stawek opłat za dostarczaną energię elektryczną, paliwa gazowe czy ciepło - zaznaczył Wiceprezes Bando.

 

Co ważne, zdaniem Wiceprezesa URE wprowadzenie rozwiązań typu smart w sieciach elektroenergetycznych w połączeniu z sieciami teleinformatycznymi jest przyszłością energetyki. Należy jednak pamiętać, że celem wdrażania nowych rozwiązań jest przede wszystkim osiągnięcie zadowolenia konsumentów oraz zwiększenie bezpieczeństwa dostaw i generacji energii elektrycznej - zauważył Wiceprezes Bando. Zwrócił także uwagę na znaczącą rolę, jaką będzie pełnił Urząd Regulacji Energetyki dla przyszłego rozwoju rynku i branży elektroenergetycznej w Polsce, poprzez wytyczanie kierunków rozwoju i zachęcanie podmiotów uczestniczących na rynku energii do podejmowania konkretnych projektów inwestycyjnych.

W VI Forum Gospodarczym TIME uczestniczył także Dyrektor Departamentu Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła URE, Adam Dobrowolski, zabierając głos w debacie pt. Efektywność energetyczna. LED-yfikacja  - budowa systemów SmartCity. Z kolei w panelu dotyczącym podsumowania dorobku Warsztatów Rynku Energetycznego udział wziął kierujący Stanowiskiem ds. Koordynacji Rozwoju Inteligentnych Sieci (KRIS) URE, Tomasz Kowalak.

***

Celem VI edycji Forum Gospodarczego TIME jest próba określenia najbardziej obiecujących sposobów pobudzania koniunktury i zwiększenia tempa wzrostu PKB poprzez pełne wykorzystanie potencjału innowacji dla rozwoju wyrobów i usług cywilizacji Smart.

Uczestnikami Forum są przedstawiciele Rządu, Parlamentu, regulatorów, operatorów sieci mobilnych i teleinformatycznych, dostawców i producentów sprzętu, infrastruktury, rozwiązań technologicznych i teleinformatycznych.

VI Forum Gospodarcze TIME zostało objęte Patronatem Honorowym Prezesa URE.

Data publikacji : 04.03.2014

Opcje strony