Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Krajowy System Uwierzytelniania Biomasy

Prezes URE, prowadząc działania na rzecz usprawnienia procedury wydawania świadectw pochodzenia, aktywnie wspiera prace grupy roboczej utworzonej w celu przygotowania systemu uwierzytelniania biomasy na cele energetyczne. To odpowiedź regulatora na sygnalizowane przez przedsiębiorców problemy producentów biomasy oraz wytwórców energii elektrycznej wykorzystujących ten rodzaj paliwa.

W ramach prac prowadzonych nad utworzeniem jednolitych standardów weryfikacji biomasy 13 listopada br. w siedzibie Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie odbyło się kolejne spotkanie z zainteresowanymi podmiotami. Zasadniczym przedmiotem obrad były zaprezentowane przez przedstawicieli Prezesa URE ogólne założenia dotyczące stworzenia - funkcjonującego na zasadzie dobrowolności - Krajowego Systemu Uwierzytelniania Biomasy (KSUB). Jak podkreślali reprezentanci regulatora, ze względu na cel funkcjonowania ww. systemu, zaprezentowane założenia są istotne dla konstruowania niezbędnego rozwiązania sformalizowanego, ukierunkowanego na usprawnienie procedury wydawania świadectw pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej przy wykorzystaniu biomasy, a także dla wyeliminowania istniejących na rynku nieprawidłowości.  Zauważono także, że projektowany system stanowiłby zagwarantowanie jakości i pochodzenia biomasy w całym łańcuchu dostaw:

W ocenie Prezesa URE, utworzenie Krajowego Systemu Uwierzytelniania Biomasy miałoby istotne znaczenie dla procesu rozpoznawania wniosków o wydanie świadectw pochodzenia dla jednostek wytwarzających energię elektryczną z biomasy, a także przyczyniłoby się do uproszczenia postępowań dotyczących weryfikacji źródeł pozyskania oraz kwalifikacji tego surowca.

 

Ożywiona dyskusja dotycząca podstawowych założeń systemu nie doprowadziła do konkluzji. Kolejne spotkanie grupy roboczej, podczas którego, zgodnie z deklaracją podmiotów reprezentujących wytwórców energii elektrycznej, przedstawione zostanie stanowisko w tej sprawie, zaplanowano na pierwszą połowę grudnia br.

Data publikacji : 15.11.2013

Opcje strony

do góry