Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Decyzja dotycząca odmowy ustalenia korekty końcowej kosztów osieroconych - sąd przyznał rację Prezesowi URE

Na korzyść Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej SOKiK) rozpoznał sprawę dotyczącą odmowy ustalenia wysokości korekty końcowej kosztów osieroconych przed dniem 16 grudnia 2016 r. dla PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA (GiEKSA) jako następcy prawnego PGE Elektrociepłownia Gorzów SA (ECG SA).

To precedensowa sprawa wygrana przez Prezesa URE.

Wyrok Sądu zapadł na skutek odwołania ww. przedsiębiorstwa od decyzji Prezesa URE z dn. 16 marca 2012 r., w którym twierdziło ono, że korekta końcowa dla ECG SA powinna zostać ustalona na dzień 31 sierpnia 2010 r.  

W uzasadnieniu decyzji odmownej, wydanej na podstawie przepisów ustawy z dn. 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Ustawa KDT), Prezes URE wskazał m.in. na okres korygowania, po zakończeniu którego, ustalana jest wysokość korekty końcowej kosztów osieroconych dla wytwórcy, który wchodzi w skład grupy kapitałowej.

Jak wyjaśnił regulator, okres korygowania dla wytwórcy należącego do grupy kapitałowej, ustalony jest do dnia, w którym wygasa umowa długoterminowa o najdłuższym okresie obowiązywania, której stroną jest którykolwiek z wytwórców wchodzących w skład tej samej grupy kapitałowej istniejącej w dniu wydawania decyzji administracyjnej.  Oznacza to, że okres korygowania dla PGE Elektrociepłowni Gorzów SA (ECG SA), obecnie PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA (GiEKSA), która wchodzi w skład grupy kapitałowej  Polskiej Grupy Energetycznej, będzie ustalony do dnia 16 grudnia 2016 r., tj. do czasu obowiązywania  umowy z Elektrownią Turów SA, będącej jednym z oddziałów GIEKSA.

W związku z powyższym w odpowiedzi na odwołanie złożone od powyższej decyzji przez GiEKSA jako następcy prawnego ECG SA, Prezes URE stwierdził, iż mając na uwadze art. 31 ust. 1 Ustawy KDT, zgodnie z którym zakończenie okresu korygowania stanowi warunek konieczny do ustalenia wysokości korekty końcowej kosztów osieroconych oraz kierując się zasadami legalizmu i praworządności działania organów władzy publicznej, obowiązany był odmówić ustalenia wysokości ww. korekty końcowej dla tego przedsiębiorstwa przed dniem 16 grudnia 2016 r.

Po rozpoznaniu sprawy, SOKiK w całości podzielił argumentację prawną zawartą w decyzji Prezesa URE z dn. 16 marca 2012 r. i oddalił odwołanie wniesione przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA (GiEKSA).

Data publikacji : 17.01.2014
Data modyfikacji : 17.01.2014

Opcje strony

do góry