Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Sąd Apelacyjny przyznaje rację Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki w kwestii pojęcia „grupa kapitałowa”

Sąd Apelacyjny w Warszawie podzielił zdanie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie ustalenia pojęcia „grupa kapitałowa” na potrzeby korekty kosztów osieroconych za 2008 r. dla spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA (GiEK SA) z siedzibą w Bełchatowie, jako następcy prawnego PGE Zespołu Elektrowni Dolna Odra SA.( PGE ZENDO SA). Uznał tym samym słuszność argumentacji zaprezentowanej przez regulatora w apelacji od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 12 listopada 2012 r.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wskazał, że zgodnie z definicją legalną, „grupa kapitałowa”  to grupa w rozumieniu  art. 3 ust. 1 pkt 44 ustawy o rachunkowości, tj. jednostka dominująca wraz z jednostkami zależnymi. Termin grupa kapitałowa znajduje się również w spornym art. 32 ust. 1 w ustawie o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Ustawa KDT). Projekt ustawy o rozwiązaniu KDT wskazywał, że artykuł ten odnosi się do sytuacji wytwórców będących w grupie kapitałowej. W takim przypadku dodatnie wyniki finansowe pozostałych podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej uwzględnia się przy obliczaniu korekt kosztów osieroconych.

Zdaniem regulatora, PGE Elektrownia Bełchatów SA i PGE ZENDO SA w chwili obliczania korekty kosztów osieroconych za 2008 rok były w jednej grupie kapitałowej w zawiązku z czym ww. korektę należało pomniejszyć o część wyniku finansowego PGE ELB SA w proporcji wynikającej z przynależności do grupy kapitalnej PGE SA.

W związku z powyższym Sąd Apelacyjny podzielając pogląd Prezesa URE uznał, że do spółki PGE GiEK SA ma zastosowanie art. 32 ustawy KDT zezwalający na korygowanie jej wyniku finansowego, wynikiem podmiotu należącego do tej samej grupy kapitałowej w dniu wydania decyzji administracyjnej, który nie będąc wytwórcą w rozumieniu ustawy wytwarzał energię elektryczną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w jednostkach wytwórczych wymienionych w załączniku nr 7 do ustawy.

Jest to pierwsza tego typu sprawa, w której Sąd Apelacyjny podzielił argumentację regulatora w kwestii rozumienia pojęcia grupa kapitałowa na gruncie ustawy KDT.

Przedmiotowy wyrok jest wyrokiem prawomocnym.

Data publikacji : 08.01.2014

Opcje strony

do góry