Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/5575,Wiceprezes-URE-na-spotkaniu-ze-studentami-UW.html
2022-08-08, 02:49

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wiceprezes URE na spotkaniu ze studentami UW

O rozwoju branży elektroenergetycznej rozmawiano podczas konferencji Interdyscyplinarnego Koła Naukowego Energetyka i Prawo, działającego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Wśród zaproszonych gości był Wiceprezes Urzędu Regulacji Energetyki, Maciej Bando.

Ważne miejsce w debacie zajęła próba odpowiedzi na pytanie, czy możliwy jest rozwój branży energetycznej bez wysoko wykwalifikowanej kadry oraz jaki stopień wiedzy i umiejętności osoby rozpoczynającej pracę w zawodzie jest najbardziej pożądany przez potencjalnego pracodawcę. Wiceprezes URE, już na wstępie spotkania, zwrócił szczególną uwagę na znaczenie interdyscyplinarności dla efektywnego rozwoju zawodowego. Dzisiejsze czasy wymagają zdolności do korzystania z dorobku wielu nauk. W branży energetycznej konieczna jest nie tylko znajomość praw fizyki i podstaw techniki, ale także umiejętność interpretacji  przy wykorzystaniu innych dziedzin wiedzy. Wymiana informacji i doświadczeń ma coraz większe znaczenie zarówno dla rozwoju całych sektorów gospodarki jak i dla indywidualnego rozwoju zawodowego - zachęcał Prezes Bando.

W tym kontekście dyskutowano także o perspektywach rozwoju sektora energetycznego ze wskazaniem pożądanych kierunków i trendów. Wiceprezes URE, mówiąc o możliwych i koniecznych do realizacji projektach inwestycyjnych, podkreślił znaczenie bezpieczeństwa energetycznego dla prawidłowego funkcjonowania krajowego systemu elektroenergetycznego. Prezes Bando wskazał, iż potrzeba wzmacniania bezpieczeństwa energetycznego wpływa na wzrost wytwarzania energii elektrycznej w odnawialnych źródłach. W dzisiejszych czasach, przy braku technologii umożliwiających magazynowanie dostatecznej ilości energii elektrycznej, najwłaściwszym wydaje się być współistnienie energetyki rozproszonej i tzw. wielkiej energetyki systemowej, w celu wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego państwa - zaznaczył.

Podczas dyskusji podejmowano również tematy związane z szeroko rozumianym rynkiem wierzytelności oraz działaniami z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu w kontekście branży elektroenergetycznej.

Zasadniczymi kwestiami omawianymi podczas spotkania ze studentami Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego były także zagadnienia dotyczące możliwości rozwoju zawodowego absolwentów szkół wyższych, stosowania innowacyjnych rozwiązań w ofertach uczelni akademickich oraz prowadzenia przez firmy aktywności edukacyjnej na rzecz studentów. Na pytanie, czy uczelnia przygotowuje do „podbijania” świata, oprócz Wiceszefa Urzędu, odpowiadali: Mariusz Hildebrand, Prezes BIG InfoMonitor; Rafał Hermański, Wiceprezes Polskiego Związku Windykacji oraz Krzysztof Polak, przedstawiciel miesięcznika „Ekologia i Rynek”.

***

Interdyscyplinarne Koło Naukowe Energetyka i Prawo (IKN Energetyka i Prawo UW) to  organizacja studencka przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, która powstała w grudniu 2011 r. w odpowiedzi na coraz większe wyzwania stojące przed sektorem energetycznym w Polsce i na świecie.

Misją IKN Energetyka i Prawo UW jest upowszechnianie wśród studentów wiedzy dotyczącej funkcjonowania branży, a w szczególności zagadnień związanych z ustawodawstwem. W tym celu IKN organizuje spotkania merytoryczne z zakresu prawa energetycznego, funkcjonowania rynku energii oraz technologii i infrastruktury energetycznej.

Data publikacji : 20.12.2013

Opcje strony