Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/5569,Zmiany-ponizej-poziomu-inflacji-Prezes-URE-zatwierdzil-nowe-taryfy-gazowe.html
26.05.2024, 22:46

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zmiany poniżej poziomu inflacji. Prezes URE zatwierdził nowe taryfy gazowe

Średnia zmiana cen i stawek w zatwierdzonych dziś przez Prezesa URE taryfach gazowych wynosi 1,5%, tj. poniżej planowanego poziomu inflacji na rok 2014. Wzrost cen gazu wynika głównie z faktu, iż kwota udzielonego przedsiębiorstwu PGNIG przez Gazprom Export rabatu została wyczerpana. I tak jednak poziom rachunków będzie niższy niż w 2012 roku.

Rachunki dla odbiorców indywidualnych, którzy korzystają z gazu do przygotowania posiłków, (czyli głównie odbiorcy z grupy taryfowej W-1.1) wzrosną średnio o ok. 1,08 zł miesięcznie. Odbiorcy pobierający gaz dla celów przygotowania posiłków i podgrzania wody (odbiorcy zakwalifikowani do grupy taryfowej W-2.1), zapłacą średnio miesięcznie więcej o ok. 3,64 zł. Odbiorcy, którzy ogrzewają mieszkania gazem ziemnym (czyli odbiorcy grupy taryfowej W-3.6) zapłacą średnio o ok. 19,75 zł więcej miesięcznie.

Skutki finansowe dla poszczególnych grup odbiorców w gospodarstwach domowych pobierających gaz wysokometanowy w podziale na obszary dystrybucyjne przedstawiono poniżej (ceny bez VAT). Skutki ustalone zostały na podstawie zużycia gazu przez statystycznego - w skali kraju - odbiorcę w danej grupie taryfowej.

  Płatność miesięczna wg taryfy
obowiązującej do dnia 31 grudnia 2012 r.
Płatność miesięczna wg taryfy
dotychczasowej (2013)
Płatność miesięczna wg nowej taryfy (2014) Miesięczna różnica w płatnościach
(zł/m-c) (zł/m-c) (zł/m-c) (zł/m-c)
W-1
(średnie zużycie roczne w skali kraju - 117 m3/rok)
Obszar Dolnośląskiego OSD 27,1 24,4 25,6 1,15
Obszar Górnośląskiego OSD 27,6 25,0 26,3 1,27
Obszar Karpackiego OSD 27,0 24,4 25,4 0,99
Obszar Mazowieckiego OSD 26,5 23,9 24,8 0,90
Obszar Pomorskiego OSD 27,3 24,7 25,8 1,07
Obszar Wielkopolskiego OSD 27,0 24,4 25,5 1,11
W-2
(średnie zużycie roczne w skali kraju- 596 m3/rok
Obszar Dolnośląskiego OSD 107,4 96,5 100,3 3,76
Obszar Górnośląskiego OSD 109,7 98,8 102,5 3,65
Obszar Karpackiego OSD 107,5 96,6 99,9 3,25
Obszar Mazowieckiego OSD 104,1 93,2 96,6 3,45
Obszar Pomorskiego OSD 109,9 98,9 102,7 3,80
Obszar Wielkopolskiego OSD 106,3 95,3 99,2 3,92
W-3
(średnie zużycie roczne w skali kraju - 2 274 m3/rok)
Obszar Dolnośląskiego OSD 377,1 336,26 355,85 19,59
Obszar Górnośląskiego OSD 376,1 334,06 355,93 21,87
Obszar Karpackiego OSD 366,5 327,98 346,06 18,08
Obszar Mazowieckiego OSD 362,1 323,40 342,64 19,24
Obszar Pomorskiego OSD 377,8 339,76 360,11 20,35
Obszar Wielkopolskiego OSD 375,3 336,16 355,51 19,34

***

W dniu 17 grudnia 2013 r. Prezes URE zakończył postępowania administracyjne o zatwierdzenie taryf ustalonych przez największe przedsiębiorstwa sektora gazowego, tj.: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA. (PGNiG), Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. (OGP) oraz Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. zajmującą się dystrybucją paliw gazowych na terenach obsługiwanych do 30 czerwca 2013 r. przez Spółki Gazownictwa Grupy Kapitałowej PGNiG SA: Dolnośląską, Górnośląską, Karpacką, Mazowiecką, Pomorską oraz Wielkopolską.

Zatwierdzone taryfy oparte są o nowe zasady kształtowania cen i stawek opłat wprowadzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi (Dz. U. z 2013 r., poz. 820). Zgodnie z tym rozporządzeniem konieczne stało się uwzględnienie w cenach paliwa oprócz dotychczasowych kosztów (tj. kosztów pozyskania gazu ze wszystkich źródeł oraz kosztów utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu) dodatkowo kosztów zakupu usługi przesyłowej na wejściu do systemu przesyłowego oraz kosztów magazynowania gazu na potrzeby wyrównania jego nierównomiernego poboru w trakcie roku, co zapewni bezpieczeństwo zaopatrzenia i stabilność dostaw. Rozporządzenie wprowadziło także obowiązek stosowania przez przedsiębiorstwa zajmujące się obrotem gazem w rozliczeniach z odbiorcami stawek opłat za transport gazu do miejsca jego poboru. Stawki te ustalane są przez operatora, do sieci którego odbiorca jest przyłączony.

Zmiany te sprawiły, że porównywanie dotychczasowych cen za gaz oraz stawek opłat sieciowych z wprowadzanymi cenami oraz stawkami przesyłowymi lub dystrybucyjnymi - ze względu na zmianę alokacji poszczególnych składowych opłat taryfowych - prowadzić może do błędnych wniosków. Zatem zasadne jest porównanie jedynie średnich płatności za dostarczony odbiorcy gaz, które ustalone są na podstawie opłat za: gaz jako towar, usługę jego dostarczenia oraz handlową obsługę odbiorcy.

 

Nowe taryfy wejdą w życie od 1 stycznia i będą obowiązywały do 31 lipca 2014 r. Wynika to z faktu, iż ceny i stawki opłat w zatwierdzonych taryfach wyrażone zostały w jednostkach objętości, podczas gdy od 1 sierpnia 2014 r. przedsiębiorstwa zobowiązane są do prowadzenia rozliczeń za dostarczony gaz oraz świadczone usługi przesyłania i dystrybucji w jednostkach energii. Oznacza to, że w naszych rachunkach zamiast ceny gazy za m3 znajdziemy cenę za kWh (kilowatogodzinę) wyrażoną w groszach. W przybliżeniu 1 m3 odpowiada ok. 11 kWh gazu wysokometanowego. Wysokość rachunków końcowych z powodu zmiany jednostek nie ulegnie zmianie.

Decyzje zatwierdzające taryfy gazowe opublikowane zostały w Biuletynie Branżowym URE - Paliwa gazowe z dnia 17 grudnia 2013 r. i są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

Data publikacji : 17.12.2013
Data modyfikacji : 17.12.2013

Opcje strony