Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zbliża się termin ogłoszenia przetargu na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej

Prezes URE, mając na uwadze przepisy art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej, informuje, że ogłoszenie przetargu na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, za które można uzyskać świadectwa efektywności energetycznej, nastąpi w ostatnich dniach grudnia 2013 r., tj. po Świętach Bożego Narodzenia. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami oferty przetargowe będzie można składać w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia o przeprowadzeniu przetargu w siedzibie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki:

Al. Jerozolimskie 181
02-222 Warszawa

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie oferty w miejscu, formie oraz terminie określonych w ogłoszeniu o przetargu oraz zachowanie zgodności oferty z wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa.

W przetargu może uczestniczyć podmiot, który przedłoży Prezesowi URE prawidłowo wypełnioną deklarację przetargową wraz z audytem efektywności energetycznej sporządzonym dla przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju służących poprawie efektywności energetycznej określonych w tej deklaracji.

Wzór deklaracji przetargowej zawiera załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2012 r. w sprawie przetargu na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1227).

Audyt efektywności energetycznej należy przygotować zgodnie z zasadami określonymi w art. 28 ust. 1-4 ww. ustawy oraz przepisach rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz. U. z 2012 r. poz. 962).

Zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o efektywności energetycznej audyt ten powinien zawierać kartę audytu efektywności energetycznej, której wzór stanowi załącznik nr 3 do powołanego wyżej rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 sierpnia 2012 r.

Formularze deklaracji przetargowej i karty audytu efektywności energetycznej do wypełnienia w wersji do edycji.

Data publikacji : 17.12.2013

Opcje strony

do góry