Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/5533,Uprawnienia-i-obowiazki-odbiorcow-przemyslowych-wynikajace-ze-zmiany-ustawy-Praw.html
2020-07-12, 17:46

Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

Strona znajduje się w archiwum.

Uprawnienia i obowiązki odbiorców przemysłowych wynikające ze zmiany ustawy - Prawo energetyczne

W związku z ogłoszoną w dniu 27 sierpnia 2013 r. ustawą z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 984), zwaną dalej „ustawą zmieniającą” - wprowadzającą zmiany w przepisach ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059, z późn. zm.), polegające m.in. na umożliwieniu wypełnienia obowiązków, o których mowa w art. 9a ust. 1 i 8 ustawy - Prawo energetyczne przez nową grupę podmiotów zdefiniowanych jako tzw. odbiorców przemysłowych, informuje się, co następuje.

Zgodnie z art. 3 pkt 20e ustawy - Prawo energetyczne, odbiorcą przemysłowym jest odbiorca końcowy, którego główną działalnością gospodarczą jest działalność w zakresie:

 1. wydobywania węgla kamiennego lub rud metali nieżelaznych,
 2. produkcji wyrobów z drewna oraz korka z wyłączeniem produkcji mebli,
 3. produkcji papieru i wyrobów z papieru,
 4. produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych,
 5. produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych,
 6. produkcji szkła i wyrobów ze szkła,
 7. produkcji ceramicznych materiałów budowlanych,
 8. produkcji metali,
 9. produkcji elektrod węglowych i grafitowych, styków i pozostałych elektrycznych wyrobów węglowych i grafitowych,
 10. produkcji żywności.
Z uwagi na brak ustawowej definicji „głównej działalności gospodarczej” dla oceny podstawowego (przeważającego) charakteru prowadzonej działalności zasadne wydaje się przyjęcie kryterium udziału w wartości sprzedaży w ramach ogólnej działalności przedsiębiorstwa.

 

Zgodnie z art. 9a ust. 1a3 ustawy - Prawo energetyczne, obowiązek , o którym mowa w art. 9a ust. 1 i 8 ustawy - Prawo energetyczne, odbiorcy przemysłowi, o których mowa w art. 9a ust. 1a pkt 1 tej ustawy, którzy w roku kalendarzowym poprzedzającym rok realizacji obowiązku zużyli: 

 1. nie mniej niż 100 GWh energii elektrycznej i dla których koszt energii elektrycznej wyniósł ponad 12% wartości ich produkcji - wykonują w odniesieniu do 20 % ilości energii elektrycznej zakupionej na własny użytek w roku realizacji obowiązku;
 2. nie mniej niż 100 GWh energii elektrycznej i dla których koszt energii elektrycznej wyniósł ponad 7% i nie więcej niż 12% wartości ich produkcji - wykonują w odniesieniu do 60 % ilości energii elektrycznej zakupionej na własny użytek w roku realizacji obowiązku;
 3. nie mniej niż 100 GWh energii elektrycznej i dla których koszt energii elektrycznej wyniósł nie mniej 3% i nie więcej niż 7%, wartości ich produkcji - wykonują w odniesieniu do 80% ilości energii elektrycznej zakupionej na własny użytek w roku realizacji obowiązku.

Przez wartość produkcji, o której mowa w art. 9a ust. 1a3 ustawy - Prawo energetyczne, rozumie się przychód ze sprzedaży własnych wyrobów, robót i usług (bez podatku od towarów i usług), pomniejszony o podatek akcyzowy i powiększony o kwoty dotacji do produktu (art. 9a ust. 1a4 ustawy - Prawo energetyczne).

Podkreślić należy, że w myśl art. 32 ustawy zmieniającej, przepis art. 9a ust. 1a3 ustawy - Prawo energetyczne stosuje się od dnia ogłoszenia pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności pomocy publicznej przewidzianej w tej ustawie ze wspólnym rynkiem.

Artykuł 3 pkt 20e ustawy - Prawo energetyczne zawiera definicję odbiorcy przemysłowego tj. odbiorcy uprawnionego do realizacji obowiązków, o których mowa w art. 9a ust. 1 i 8 ustawy - Prawo energetyczne w sposób określony w tej ustawie, który aby móc skorzystać z „nowego” sposobu realizacji tych obowiązków winien spełniać wymogi wynikające z przedstawionej wyżej definicji oraz przesłanki określone w treści art. 9a ust. 1a pkt 1  ustawy - Prawo energetyczne, tj:
 • -w roku kalendarzowym poprzedzającym rok realizacji obowiązku zużyć nie  mniej niż 100 GWh energii elektrycznej, której koszt wyniósł nie mniej niż 3% wartości jego produkcji,
 • -złożyć w ustawowym terminie oświadczenie, o którym mowa w art. 9a ust. 1a1 ustawy - Prawo energetyczne.
DO ZUŻYCIA WŁASNEGO NALEŻY ZALICZYĆ RÓWNIEŻ ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ ZAKUPIONĄ NA RYNKU BILANSUJĄCYM (stosowny komunikat Prezesa URE w tej sprawie został opublikowany na stronie Urzędu w dniu 27 maja 2010 r.)

 

Zgodnie z zapisami art. 9a ust 1a1 ustawy - Prawo energetyczne oświadczenie potwierdzające zużycie nie mniej niż 100 GWh energii elektrycznej, której koszt wyniósł nie mniej niż 3% wartości produkcji odbiorcy przemysłowego w roku kalendarzowym poprzedzającym rok realizacji obowiązku, o którym mowa powyżej, należy złożyć Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok realizacji obowiązku. Przy czym - zgodnie z art. 12 ustawy zmieniającej - pierwsze oświadczenie odbiorca przemysłowy składa do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej tj. do dnia 25 września 2013 r.

W celu skorzystania w 2013 r. z możliwości realizacji obowiązków, o których mowa w art. 9a ust 1 i 8 ustawy - Prawo energetyczne w sposób określony ustawą zmieniającą, odbiorca przemysłowy winien złożyć oświadczenie, o którym mowa w art. 9a ust. 1a1 ustawy - Prawo energetyczne w terminie do dnia 25 września 2013 r. Brzmienie art. 12 ustawy zmieniającej  w związku z art. 9a ust. 1a1 ustawy - Prawo energetyczne, przesądza, iż dla zapewnienia możliwości skutecznego skorzystania z powyższego uprawnienia, odbiorcy przemysłowi muszą spowodować aby ww. oświadczenie wpłynęło do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nie później niż do dnia 25 września 2013 r.

Oświadczenia dotyczące kolejnych lat realizacji obowiązku (w tym dotyczące obowiązku który będzie realizowany w 2014 r.) należy składać do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok realizacji obowiązku, przy czym dla zapewnienia możliwości skutecznego skorzystania z powyższego uprawnienia, odbiorcy przemysłowi muszą spowodować aby ww. oświadczenie wpłynęło do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nie później niż do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok realizacji obowiązku.

NIE ZŁOŻENIE OŚWIADCZENIA W WW. TERMINACH WYKLUCZA MOŻLIWOŚĆ SKORZYSTANIA Z POWYŻSZEGO UPRAWNIENIA.

ZŁOŻENIE OŚWIADCZENIA OZNACZA ZOBOWIĄZANIE SIĘ ODBIORCY PRZEMYSŁOWEGO DO REALIZACJI OBOWIĄZKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 9A UST 1 i 8 USTAWY - PRAWO ENERGETYCZNE W SPOSÓB WSKAZANY W ART. 9A UST. 1A3 USTAWY - PRAWO ENERGETYCZNE, POD WARUNKIEM OGŁOSZENIA DO DNIA 31 MARCA 2014 R. POZYTYWNEJ DECYZJI KOMISJI EUROPEJSKIEJ, O KTÓREJ MOWA POWYŻEJ. BRAK STOSOWNEJ DECYZJI KOMISJI EUROPEJSKIEJ DO DNIA 31 MARCA 2014 R. SKUTKOWAĆ BĘDZIE KONIECZNOŚCIĄ SAMODZIELNEJ REALIZACJI PRZEZ TEGO ODBIORCĘ OBOWIĄZKU O KTÓRYM MOWA W ART. 9A UST. 1 i 8 USTAWY - PRAWO ENERGETYCZNE W ODNIESIENIU DO CAŁEGO WOLUMENU ENERGII ELEKTRYCZNEJ ZAKUPIONEJ NA WŁASNY UŻYTEK OD DNIA WEJŚCIA W ŻYCIE USTAWY ZMIENIAJĄCEJ (TJ. OD DNIA 11 WRZEŚNIA 2013 R.).

W PRZYPADKU PODANIA W OŚWIADCZENIU, O KTÓRYM MOWA W ART. 12 USTAWY ZMIENIAJĄCEJ INFORMACJI NIEPRAWDZIWYCH LUB WPROWADZAJĄCYCH W BŁĄD, ODBIORCA PRZEMYSŁOWY OBOWIĄZANY BĘDZIE DO SAMODZIELNEJ REALIZACJI OBOWIĄZKU, O KTÓRYM MOWA W ART. 9A UST 1 i 8 USTAWY - PRAWO ENERGETYCZNE, W ZAKRESIE - ODPOWIEDNIO 12% i 0,9%  W STOSUNKU DO 100% ENERGII ELEKTRYCZNEJ ZAKUPIONEJ NA WŁASNY UŻYTEK, W OKRESIE OD DNIA 11 WRZEŚNIA 2013 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2013 R. Z KONSEKWENCJAMI PRZEWIDZIANYMI W ART. 56 USTAWY - PRAWO ENERGETYCZNE

 

Ponadto, w art. 30 i 31 ustawy zmieniającej określono dla roku 2013 zakresy realizacji przez odbiorców przemysłowych (którzy w roku 2012 zużyli nie mniej niż 100 GWh energii elektrycznej, której koszt wyniósł nie mniej niż 3% wartości ich produkcji i złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 9a ust. 1a1 ustawy - Prawo energetyczne) obowiązków, o których mowa w art. 9a ust. 1 i 8 ustawy - Prawo energetyczne na poziomie:

 • 12%  w przypadku obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 1 tej ustawy;
 • 0,9% w przypadku obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 8 tej ustawy.

Należy ponadto zaznaczyć, że zgodnie z art.  30 ust. 2 i art.  31 ust. 2 ustawy zmieniającej, ww. zakresy określają minimalny udział ilościowy sumy energii elektrycznej wynikającej z uzyskanych i umorzonych odpowiednio świadectw pochodzenia i świadectw pochodzenia z kogeneracji lub z uiszczonej opłaty zastępczej w całkowitej ilości energii elektrycznej zakupionej na własny użytek od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej (tj. od dnia 11 września 2013 r.) do dnia 31 grudnia 2013 r.

Jednocześnie odbiorca przemysłowy zobowiązany jest przepisami art. 9a ust. 1a5 ustawy - Prawo energetyczne przekazać Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do dnia 31 maja roku następującego po roku realizacji obowiązku:

 1. informację o wysokości wykonanego obowiązku, o którym mowa art. 9a w ust. 1a3 ustawy - Prawo energetyczne, oraz ilości zakupionej energii elektrycznej na własny użytek w roku realizacji obowiązku, a także o wysokości kosztu energii elektrycznej oraz wartości swojej produkcji w roku kalendarzowym poprzedzającym rok realizacji obowiązku oraz
 2. oświadczenie następującej treści:
  „Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny oświadczam, że:
  1. dane zawarte w informacji, o której mowa w art. 9a ust. 1a5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne są zgodne z prawdą;
  2. znane mi są i spełniam warunki uprawnienia określonego w ust. 1a3  ustawy, o której mowa w pkt 1.”.

Klauzula zawarta w ww. oświadczeniu  zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Warto jednocześnie zwrócić uwagę, że w przypadku gdy odbiorca przemysłowy skorzystał z uprawnienia, o którym mowa w art. 9a ust. 1a3 ustawy - Prawo energetyczne, nie spełniając określonych w tym przepisie warunków, bądź nie przekazał Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki informacji oraz oświadczenia, o których mowa w ust. 1a5, podał w tej informacji nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd dane, to zgodnie z brzmieniem art. 9a ust. 1a6 ustawy - Prawo energetyczne nie może skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 9a ust. 1a3 ustawy - Prawo energetyczne, przez okres 5 lat liczonych od zakończenia roku, którego dotyczył obowiązek.

Wszelkie pytania i wątpliwości związane z powyższym zagadnieniem należy kierować na adres odbiorcy.przemysłowi@ure.gov.pl. Odpowiedzi na nie znajdą swoje odzwierciedlenie w kolejnych aktualizacjach niniejszej informacji, publikowanych na stronie internetowej Urzędu. 

Z uwagi na zmianę , z dniem 2 września 2013 r., siedziby Urzędu Regulacji Energetyki, wszelkie informacje i dokumenty przesyłane do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki powinny być kierowane na adres:

Urząd Regulacji Energetyki
Al. Jerozolimskie 181 (Budynek A)

02-222 Warszawa

Poniżej przedstawiamy przydatne Kalendarium odbiorcy przemysłowego:

KALENDARIUM
odbiorcy przemysłowego

11 września 2013 r. - wejście w życie ustawy zmieniającej
ilość energii elektrycznej zakupionej od tego dnia przez odbiorcę przemysłowego na własny użytek stanowi podstawę realizacji za rok 2013 z obowiązków, o których mowa w art. 9a ust. 1 i 8 ustawy - Prawo energetyczne, w brzmieniu nadanym ustawą zmieniającą.

25 września 2013 r. - 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej
upływa termin do złożenia pierwszego oświadczenia, o którym mowa w art. 9a ust. 1a1 ustawy - Prawo energetyczne, które uprawnia do skorzystania z możliwości realizacji za 2013 r. obowiązków, o których mowa w art. 9a ust. 1 i 8 ustawy - Prawo energetyczne w sposób wskazany w ustawie zmieniającej.

11 października 2013 r. - 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej
Prezes URE publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej URE wykaz odbiorców przemysłowych, którzy do dnia 25 września 2013 r. złożyli oświadczenie o którym mowa w art. 9a ust. 1a1 ustawy - Prawo energetyczne tj. wykaz odbiorców zobowiązanych do realizacji obowiązków, o których mowa w art. 9a ust. 1 i 8 ustawy - Prawo energetyczne .

31 marca każdego roku
upływa termin realizacji obowiązku za rok poprzedni (tj. termin uzyskania i przedstawienia Prezesowi URE do umorzenia świadectw pochodzenia i świadectw pochodzenia z kogeneracji albo uiszczenia opłaty zastępczej).

31 maja roku następującego po roku realizacji obowiązku
upływa coroczny termin do złożenia:

 • informacji o wysokości wykonanego obowiązku oraz ilości zakupionej energii elektrycznej na własny użytek w roku realizacji obowiązku, a także o wysokości kosztu energii elektrycznej oraz wartości produkcji w roku kalendarzowym poprzedzającym rok realizacji obowiązku;
 • oświadczenia, o którym mowa w art. 9a ust. 1a5 ustawy - Prawo energetyczne.

30 listopada roku poprzedzającego rok realizacji obowiązku
upływa coroczny termin do złożenia informacji i oświadczenia, o którym mowa w art. 9a ust. 1a1 ustawy - Prawo energetyczne, uprawniającego do skorzystania z możliwości realizacji obowiązków, o których mowa w art. 9a ust. 1 i 8 ustawy - Prawo energetyczne w sposób wskazany w ustawie zmieniającej.

31 grudnia roku poprzedzającego rok realizacji obowiązku
upływa coroczny termin do ogłoszenia przez Prezesa URE w Biuletynie Informacji Publicznej URE wykazu odbiorców przemysłowych, którzy złożyli oświadczenie o którym mowa w art. 9a ust. 1a1 ustawy - Prawo energetyczne.

Data publikacji : 19.09.2013

Opcje strony