Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/5482,URE-w-regionach-szkolenie-dla-pracownikow-Inspektoratu-Inspekcji-Handlowej-w-Kat.html
21.06.2024, 12:42

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

URE w regionach - szkolenie dla pracowników Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Katowicach

Przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu prawa energetycznego to główny cel szkolenia, przeprowadzonego przez przedstawicieli Południowego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Katowicach, 17 października 2013 r.

Program szkolenia dla pracowników Inspektoratu został przygotowany w oparciu o zmianę przepisów, wprowadzonych tzw. małym trójpakiem, które przyznały Stałym Polubownym Sądom Konsumenckim działającym przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej nowe kompetencje dotyczące rozwiązywania sporów konsumenckich, wynikłych z umów zawieranych między konsumentami a przedsiębiorstwami energetycznymi (art. 6c ust. 3 ustawy - Prawo energetyczne).

Podczas spotkania przedstawiciele Południowego Oddziału Terenowego URE z siedzibą w Katowicach wiele uwagi poświęcili kwestiom dotyczącym funkcjonowania rynku energii, zawierania umów, rozliczeń za energię elektryczną i rozstrzygania sporów będących w kompetencjach regulatora.

Omawiając zasady funkcjonowania rynku energii w Polsce, reprezentujący Prezesa URE zwrócili szczególną uwagę na możliwość skorzystania przez konsumentów z obowiązującego od 2007 r. prawa do zmiany sprzedawcy energii. W tym kontekście wspomniano również o wielopłaszczyznowości występujących niekiedy konfliktów w relacji klient - sprzedawca i omówiono kompetencje regulatora w zakresie rozstrzygania spraw spornych. Ponadto, zaprezentowane zostały przykłady sytuacji wykraczających poza zakres kompetencji tego organu. Jednocześnie pracownicy Inspektoratu zostali poinformowani o alternatywnych sposobach rozwiązywania sporów, ze szczególnym uwzględnieniem mediacji i rozwiązań wprowadzonych przepisami ostatniej nowelizacji ustawy - Prawo energetyczne.

W trakcie szkolenia słuchacze zapoznali się także z rodzajami umów oferowanych odbiorcom w ramach zawierania kontraktów na poszczególne media energetyczne. Przedstawiciele Południowego Oddziału Terenowego URE z siedzibą w Katowicach przypomnieli, że zawieranie przez konsumenta umów związanych ze sprzedażą i dostarczaniem energii elektrycznej (umowy sprzedaży, umowy o świadczenie usługi dystrybucji, umowy kompleksowej zawierającej postanowienia obu tych umów) ma charakter dobrowolny. Zwrócili również uwagę na to, jak istotne znaczenie przy zawieraniu tego rodzaju kontraktów ma dokładne poznanie treści umowy i sprawdzenie, czy oferowana w niej cena za energię elektryczną nie zawiera dodatkowych elementów, takich jak np.: opłata handlowa, która wpłynie na rzeczywistą i konieczną do uregulowania kwotę na rachunku. Niemiej jednak, omawiając aspekty rozliczeń za energię elektryczną, przedstawiciele URE przypomnieli o podstawowym obowiązku konsumenta, jakim jest terminowe regulowanie należności za dostarczony towar.

W ramach szkolenia pracownicy Inspektoratu zostali także powiadomieni o poszczególnych elementach składowych faktury za energię elektryczną oraz o źródłach informacji na temat cen energii elektrycznej. Prelegenci wyjaśnili, że w przypadku zawarcia umowy przez konsumenta ze sprzedawcą energii „z wyboru”, ceny tej energii zawarte będą w umowie albo/i w cenniku danego sprzedawcy. Natomiast, jeżeli konsument posiada umowę zawartą ze sprzedawcą z urzędu, ceny i stawki opłat za usługi dystrybucji wynikać będą z zatwierdzonej przez Prezesa URE taryfy.

Zatwierdzane przez Prezesa URE taryfy dla energii elektrycznej zarówno dla przedsiębiorstw dystrybucyjnych jak i dla sprzedawców z urzędu publikowane są w Biuletynie URE, dostępnym na stronie internetowej Urzędu Regulacji Energetyki, pod adresem: www.ure.gov.pl.

Data publikacji : 23.10.2013

Opcje strony