Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Porozumienie o współpracy UKE i URE

14 października br. pomiędzy Magdaleną Gaj, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej i Markiem Woszczykiem, Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, zawarte zostało porozumienie na rzecz likwidacji barier w inwestycjach telekomunikacyjnych i energetycznych.

Nadrzędnym celem porozumienia jest spełnienie postulatów zawartych w Europejskiej Agendzie Cyfrowej oraz w Dyrektywach Parlamentu Europejskiego, tj. rozpoznanie barier na rynkach telekomunikacyjnym i energetycznym, a następnie podjęcie działań zmierzających do ich usunięcia. Porozumienie będzie stanowiło platformę współpracy w czterech obszarach:

  1. polityki regulacyjnej,
  2. zagadnień szczegółowych i technicznych regulacji międzysektorowych,
  3. legislacji,
  4. współpracy zewnętrznej.

W dokumentacji Porozumienia znajdują się liczne, szczegółowe założenia realizacji zidentyfikowanych obszarów wspólnego zainteresowania UKE i URE, m.in. wskazanie  wzajemnych relacji między rynkiem energetycznym i telekomunikacyjnym w zakresie realizacji usług, rozpoznanie barier dla inwestycji telekomunikacyjnych i energetycznych i niezbędnych działań do ich usunięcia, zarysowanie koncepcji wspólnych inwestycji w sieci elektro-telekomunikacyjne oraz współpraca z izbami gospodarczymi i organizacjami konsumenckimi.

- Chcemy razem wypracować propozycje niezbędnych zmian w Prawie energetycznym i Prawie telekomunikacyjnym, które są potrzebne dla wsparcia wspólnych inwestycji przedsiębiorców z obu sektorów - podkreśliła Prezes UKE Magdalena Gaj. - Z punktu widzenia realizacji wymagań Europejskiej Agendy Cyfrowej bardzo istotne jest także określenie zasad wzajemnego informowania o planowanych inwestycjach, a także ustalenie warunków dostępu do budowanej i istniejącej infrastruktury - dodała Prezes Gaj.

- Wypracowanie spójnej polityki regulacyjnej obu organów pozwoli na racjonalizację funkcjonowania obydwu sektorów - zauważa Prezes URE Marek Woszczyk. - Wspólne przygotowanie i przeprowadzanie inwestycji przez przedsiębiorstwa energetyczne i sektora ICT da pozytywny efekt w postaci obniżenia kosztów procesu cyfryzacji, którego ostatecznym beneficjentem będzie klient – odbiorca mediów energetycznych i teleinformatycznych.

W zakresie zagadnień szczegółowych i technicznych Porozumienie przewiduje m.in.

  • wsparcie przedsiębiorstw energetycznych przez firmy telekomunikacyjne w zakresie funkcjonalności z sektora ICT,
  • zapewnienie komunikacji elektronicznej pomiędzy licznikami energii elektrycznej a urządzeniami zdalnych systemów pomiarowych i rozliczających,
  • dostęp firm telekomunikacyjnych do infrastruktury pasywnej i nieruchomości przedsiębiorstw energetycznych,
  • możliwość sprzedaży usług energetycznych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

Porozumienie daje podstawę obu instytucjom do powoływania doraźnych zespołów zadaniowych, a także do organizacji wspólnych konferencji, warsztatów i kampanii informacyjnych. W ramach współpracy ustanowiony zostanie Komitet Sterujący, składający się z przedstawicieli każdego Urzędu.

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

* * *

Urząd Komunikacji Elektronicznej i Urząd Regulacji Energetyki współpracują już w ramach Memorandum w sprawie współpracy na rzecz przeciwdziałania zjawisku kradzieży i dewastacji infrastruktury, które zostało zawarte 23 sierpnia 2012 r. wspólnie z Urzędem Transportu Kolejowego oraz z przedstawicielami firm, izb gospodarczych i organizacji społecznych.

Data publikacji : 14.10.2013

Opcje strony

do góry