Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/5445,Propozycja-zmian-w-przepisach-prawa-Wspolny-glos-w-sprawie-przeciwdzialania-zjaw.html
13.04.2024, 04:41

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Propozycja zmian w przepisach prawa. Wspólny głos w sprawie przeciwdziałania zjawisku kradzieży i dewastacji infrastruktury

Sygnatariusze Memorandum w sprawie współpracy na rzecz przeciwdziałania zjawiskom kradzieży i dewastacji infrastruktury przedstawili wspólną propozycję modyfikacji niektórych przepisów projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 430). Jest to reakcja na przedstawione przez Sejm RP rozwiązania w zakresie gruntownej reformy prawa karnego, dotyczące m.in. podniesienia wysokości progu kwotowego kwalifikującego dany czyn jako przestępstwo albo wykroczenie w świetle przepisów Kodeksu karnego lub Kodeksu wykroczeń.

Memorandum w sprawie współpracy na rzecz przeciwdziałania zjawiskom kradzieży i dewastacji infrastruktury zostało podpisane 23 sierpnia 2012 r. z inicjatywy prezesów trzech urzędów regulacyjnych: Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Urzędu Regulacji Energetyki oraz Urzędu Transportu Kolejowego.

Głównym celem Sygnatariuszy Memorandum - regulatorów rynków: telekomunikacyjnego, kolejowego, energetycznego, przedsiębiorców, organizacji oraz izb gospodarczych z tych sektorów jest podejmowanie i prowadzenie wspólnych działań zmierzających do ograniczenia oraz przeciwdziałania kradzieżom i dewastacji urządzeń infrastruktury technicznej, przewodów, urządzeń telekomunikacyjnych, energetycznych bądź kolejowych.

W stanowisku przedłożonym do Senackiej Komisji Ustawodawczej i Senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji sygnatariusze Memorandum wskazali na szereg negatywnych skutków, jakie powoduje zwiększający się proceder, zuchwałość i poczucie bezkarności w obszarze kradzieży i dewastacji infrastruktury telekomunikacyjnej, energetycznej oraz kolejowej.  W następstwie tego typu działań dochodzi do poważnych zagrożeń m.in. w sferze bezpieczeństwa poprzez np. pozbawienie łączności służb ratunkowych czy w sferze gospodarczej, w związku z koniecznością poniesienia strat materialnych, wynikających z konieczności usuwania skutków kradzieży i dewastacji. Ponadto, wynikiem tego typu praktyk są także przerwy w świadczeniu usług telekomunikacyjnych, energetycznych i przewozowych oraz zanieczyszczenie środowiska naturalnego wskutek opalania skradzionych elementów infrastruktury. Dodatkowo, czyny te stanowią bezpośrednie zagrożenie dla tych, którzy ich dokonują z narażeniem osób trzecich na skutki naruszenia integralności i bezpieczeństwa infrastruktury telekomunikacyjnej, energetycznej oraz kolejowej. Dlatego też Sygnatariusze uznali, że podniesienie kwoty decydującej o kwalifikacji czynu jako przestępstwo albo wykroczenie z 250 zł do ¼ kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, może wpłynąć niekorzystnie na zmniejszenie procederu kradzieży i niszczenia infrastruktury.

W związku z powyższym, odnosząc się do rozwiązań przedstawionych w druku senackim nr 430, członkowie inicjatywy Memorandum zaproponowali wyłączenie spod przepisów kodeksu wykroczeń tych czynów, których przedmiotem są elementy będące częścią sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, ciepłowniczej, elektroenergetycznej, gazowej, telekomunikacyjnej albo fragmentem linii kolejowej, tramwajowej, trolejbusowej lub linii metra. Jak podkreślono: Wyłączenie takich czynów spod działania kodeksu wykroczeń i penalizowanie ich na gruncie kodeksu karnego wpłynie korzystnie na zmniejszenie ilości negatywnych zjawisk.

Ponadto, Sygnatariusze Memorandum w liście do Przewodniczących Senackich Komisji zaznaczyli, że wprowadzenie zmiany w art. 130 §1 Kodeksu wykroczeń do ww. druku senackiego przełoży się na zabezpieczenie infrastruktury, z której codziennie korzystają miliony osób, a także ogólnej poprawy bezpieczeństwa oraz skuteczniejszej i efektywniejszej ochrony prawnej.

Data publikacji : 23.09.2013

Opcje strony