Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/5395,URE-za-stworzeniem-krajowego-systemu-weryfikacji-biomasy.html
13.04.2024, 05:40

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

URE za stworzeniem krajowego systemu weryfikacji biomasy

14 sierpnia br. w siedzibie URE odbyło się spotkanie poświęcone sytuacji rynkowej producentów biomasy. W spotkaniu z przedstawicielami Stowarzyszenia Producentów Polska Biomasa, POLBIO oraz Polskiej Izby Biomasy, skupiających w swych szeregach producentów paliw biomasowych dla energetyki zawodowej (pelletu, brykietu oraz zrębki) wziął udział Maciej Bando, Wiceprezes Urzędu Regulacji Energetyki. Spotkanie zorganizowała i poprowadziła Katarzyna Szwed-Lipińska, Dyrektor Departamentu Systemów Wsparcia. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Janusz Pilitowski, Dyrektor Departamentu Energetyki Odnawialnej w Ministerstwie Gospodarki oraz Elżbieta Jerzak, Dyrektor Biura Cukru i Biopaliw w Agencji Rynku Rolnego.

Szczególną uwagę poświęcono działaniom elektrowni i elektrociepłowni wobec producentów biomasy. Praktyki tych przedsiębiorstw energetycznych nasuwają bowiem wątpliwości, co do zgodności z  obowiązującym prawem. Kolejną istotną kwestią była sytuacja dotycząca wniosków o wydanie świadectw pochodzenia. Przedstawiciele URE zaproponowali stworzenie krajowego systemu weryfikacji biomasy. Miałby on odegrać istotną rolę w procesie rozpoznawania wniosków o wydanie świadectw pochodzenia dla jednostek wytwarzających energię elektryczną z biomasy, przyczyniłby się do usprawnienia i przyśpieszenia postępowań dotyczących weryfikacji źródeł pozyskania oraz kwalifikacji tego surowca. Rozwiązanie to, w świetle braku stosownych regulacji prawnych, opierałoby się na zasadzie dobrowolnego uczestnictwa. Ta propozycja spotkała się z aprobatą wszystkich zainteresowanych stron. Czynny udział w pracach nad konstruowaniem systemu, obok członków stowarzyszeń, zadeklarowali również jego inicjatorzy - tj. przedstawiciele URE, a także Ministerstwa Gospodarki oraz Agencji Rynku Rolnego. Strony zobowiązały się do przedstawienia wstępnego projektu systemu w pierwszej połowie września br.

Wypracowanie jednolitych standardów weryfikacji biomasy stanowić będzie cenny impuls do jak najszybszego podjęcia działań legislacyjnych, zmierzających do nadania w przyszłości projektowanym rozwiązaniom określonych ram prawnych. - zauważa Maciej Bando, wiceprezes URE.

Posiedzenie mającej się ukonstytuować grupy roboczej, której celem będzie zaproponowanie i uzgodnienie założeń systemu weryfikacji biomasy, planowane jest we wrześniu br.

Data publikacji : 16.08.2013

Opcje strony