Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Korekty kosztów osieroconych oraz korekty kosztów na pokrycie kosztów zużycia odebranego i kosztów nieodebranego gazu ziemnego za 2012 r.

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 23/2013

Prezes URE, działając na podstawie zapisów ustawy o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (ustawy KDT), ustalił wysokość rocznej korekty zaliczek wypłaconych wytwórcom na poczet kosztów osieroconych za 2012 r. oraz wysokość rocznej korekty zaliczek na pokrycie kosztów zużycia odebranego i kosztów nieodebranego gazu ziemnego, powstałego w jednostkach opalanych gazem ziemnym za 2012 r.

Zaliczki na pokrycie kosztów osieroconych zostały wypłacone za 2012 r. w kwocie 679 796 971 zł.  Saldo korekt określonych w wyniku rozliczenia zaliczek wypłaconych w roku ubiegłym, wynosi (+) 774 820 842 zł.

Z kolei zaliczki na pokrycie kosztów odebranego i nieodebranego gazu ziemnego powstałych w jednostkach opalanych gazem ziemnym były wypłacone w 2012 r. w kwocie 62 130 913 zł. Natomiast saldo korekt ustalonych po rozliczeniu zaliczek wypłaconych w 2012 r. na poczet kosztów powstałych w jednostkach opalanych gazem ziemnym osiąga poziom (+) 26 434 456 zł.

W związku z powyższym, ogólne saldo środków publicznych przekazanych wytwórcom z uwzględnieniem korekt kosztów osieroconych oraz korekt kosztów odebranego i nieodebranego gazu ziemnego powstałych w jednostkach opalanych gazem ziemnym stanowi kwotę 1 543 183 182 zł.

Zobowiązania i należności z tego tytułu zostaną uregulowane między wytwórcami, a Zarządcą Rozliczeń S.A. w ustawowym terminie do dnia 30 września 2013 r.

Dla ustalenia rocznych korekt wypłaconych zaliczek istotne znaczenie ma zakres, w jakim przychody przedstawione przez wytwórców do określenia tych korekt, pochodzą ze sprzedaży energii elektrycznej na konkurencyjnym rynku energii elektrycznej. Równie ważne jest, aby koszty przedstawiane przez wytwórców jako niepokryte tymi przychodami, spełniały definicję kosztów osieroconych, zawartą w ustawie KDT.

Data publikacji : 02.08.2013

Opcje strony

do góry