Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wykorzystanie przez PSE SA środków uzyskanych z udostępniania transgranicznych zdolności przesyłowych

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 22/2013

Prezes URE, realizując wytyczne w sprawie zarządzania i alokacji dostępnej zdolności przesyłowej połączeń wzajemnych między systemami krajowymi, stanowiące załącznik do Rozporządzenia (WE) nr 714/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1228/2003, informuje o sposobie wykorzystania przez operatora elektroenergetycznego systemu przesyłowego środków uzyskanych z udostępnienia transgranicznych zdolności przesyłowych w okresie od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r.

Niniejsza informacja została opracowana na podstawie sprawozdania przygotowanego przez PSE S.A., zgodnie z pkt 6.4. wytycznych i przedstawionego Prezesowi URE oraz danych zebranych w trakcie realizacji zadań określonych w art. 23 ust. 2 pkt 11 i pkt 20 lit a ustawy - Prawo energetyczne.

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 11 ustawy - Prawo energetyczne do zakresu działań Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki należy bowiem m.in. kontrolowanie realizacji przez operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego lub operatora systemu połączonego elektroenergetycznego oraz innych uczestników rynku energii elektrycznej obowiązków wynikających z przepisów w/w rozporządzenia. Ponadto, do dnia 31 lipca każdego roku regulator ma obowiązek publikowania sprawozdania zawierającego informacje o kwocie przychodów uzyskanych w okresie dwunastu miesięcy kończącym się 30 czerwca tego roku i przedstawiającego sposób wykorzystania tego dochodu, wraz z weryfikacją, czy dochód ten został wykorzystany zgodnie z w/w rozporządzeniem i wytycznymi oraz czy łączna kwota dochodu z ograniczeń została przeznaczona na jeden lub więcej spośród trzech zalecanych celów, o których mowa w art. 16 ust. 6 rozporządzenia.

W wyniku weryfikacji zgromadzonych danych Prezes URE uznał, że środki uzyskane przez PSE S.A. z tytułu alokacji zdolności przesyłowych wymiany międzysystemowej zostały przeznaczone na w/w cele.

Pełna treść danych na temat sposobu wykorzystania przez operatora elektroenergetycznego systemu przesyłowego środków uzyskanych z udostępniania transgranicznych zdolności przesyłowych w okresie od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. znajduje się w Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 22/2013.

Data publikacji : 31.07.2013

Opcje strony

do góry