Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kwota kosztów osieroconych na rok 2014

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 20/2013

Prezes URE, działając na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (zwanej ustawą KDT), poinformował o wysokości zaktualizowanej na rok 2014 kwoty kosztów osieroconych, przy zastosowaniu skumulowanego wskaźnika aktualizacji w wysokości 1,59811615628332.

Kwoty kosztów osieroconych dla wytwórców wymienionych w załączniku nr 3 do w/w ustawy szczegółowo prezentuje załączona poniżej Informacja Prezesa URE z dnia 18 lipca 2013 r.

Data publikacji : 18.07.2013
Data modyfikacji : 23.07.2013

Opcje strony

do góry