Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

O rynku ciepła i OZE podczas spotkań w regionach

IV Ogólnopolski Kongres Energetyczno-Ciepłowniczy POWER HEAT to jedno z organizowanych w ostatnim czasie spotkań na terenie województwa lubelskiego, z udziałem przedstawicieli Wschodniego Oddziału Terenowego URE z siedzibą w Lublinie. W wydarzeniu, które odbyło się pod patronatem honorowym Prezesa URE w czerwcu br. w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, uczestniczył także Wiceprezes Urzędu Regulacji Energetyki, Pan Maciej Bando.

Z ramienia regulatora udział w kongresie wzięli ponadto: Dyrektor Departamentu Rynku Energii Elektrycznej i Ciepła URE oraz Dyrektor Wschodniego Oddziału Terenowego URE z siedzibą w Lublinie. Podczas dyskusji panelowych podjęto próbę identyfikacji kluczowych problemów polskiego ciepłownictwa, przy jednoczesnym określeniu priorytetów polityki energetycznej Państwa w tym zakresie. Tym samym w sposób szczególny zwrócono uwagę na planowane zmiany otoczenia prawnego i możliwe modyfikacje metod regulacji sektora ciepłowniczego, w tym systemu taryfowego. Wiele miejsca w dyskusji zajęły także kwestie dotyczące systemu wsparcia wysokosprawnej kogeneracji oraz utworzenia docelowego modelu rynku ciepła, z uwzględnieniem roli uczestników tego rynku.

Odnawialne źródła energii

Wśród wiodących tematów spotkań z udziałem pracowników Wschodniego Oddziału Terenowego URE z siedzibą w Lublinie znalazły się także zagadnienia dotyczące inwestycji w odnawialne źródła energii.

W ramach realizacji programu „Bezpieczne Praktyki i Środowisko” przedstawiciele URE ze Wschodniego Oddziału poprowadzili wykład na Politechnice Lubelskiej. Podczas wystąpienia zatytułowanego „Oszczędność energii i ochrona środowiska”  omówili zagadnienia związane z OZE, efektywnością energetyczną oraz obowiązującym w tym zakresie systemem ustawowego wsparcia. W tym kontekście rozważano także znaczenie funkcjonowania inteligentnych sieci dla działań podejmowanych na rzecz ochrony środowiska.

Ponadto, pracownicy Wschodniego Oddziału Terenowego uczestniczą obecnie w realizacji prowadzonego przez Fundację Polskiej Akademii Nauk – Oddział w Lublinie „Nauka i Rozwój Lubelszczyzny” projektu „PI: e-Odnawialne Źródła Energii Lubelszczyzny (e-OZEL) – system zwiększający zainteresowanie uczniów kontynuacją kształcenia na kierunkach GOW”. Projekt ten jest realizowany  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Celem przedsięwzięcia jest opracowanie innowacyjnego narzędzia w obszarze kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, skierowanego do uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z obszaru województwa lubelskiego. Realizacja jego założeń służyć ma przede wszystkim zwiększeniu zainteresowania uczniów kształceniem na kierunkach technicznych w tym w szczególności: energetyka i ochrona środowiska.

O OZE nie tylko w Lublinie

Zagadnienia dotyczące inwestycji w odnawialne źródła energii były także przedmiotem spotkania zorganizowanego z inicjatywy Marszałka Województwa Łódzkiego, w Instytucie Europejskim w Łodzi, w dniach 6-7 czerwca br. W konferencji pt. „Odnawialne źródła energii impulsem dla rozwoju regionów europejskich”, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki reprezentował przedstawiciel Środkowo-Zachodniego Oddziału Terenowego URE w Łodzi.

Podczas dwóch dni odbywającej się w ramach konferencji serii spotkań seminaryjnych poświęconych m.in. europejskim systemom wspierania w obszarze Europa 2012 w zakresie ochrony środowiska, podejmowano zagadnienia dotyczące przede wszystkim możliwości finansowania inwestycji środowiskowych przy wsparciu funduszy UE. Ponadto, wiele miejsca w dyskusjach zajęły kwestie związane z określeniem znaczenia energii odnawialnej dla rozwoju lokalnego i regionalnego na terenie Unii Europejskiej oraz wskazaniem dostępności i kryteriów wykorzystania funduszy europejskich w zakresie inwestycji w OZE.

Data publikacji : 08.07.2013

Opcje strony

do góry