Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/5309,Sprawozdanie-za-2012-r-dostepne-w-najnowszym-wydaniu-Biuletynu-URE.html
2022-08-19, 00:34

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Sprawozdanie za 2012 r. dostępne w najnowszym wydaniu Biuletynu URE

Jak co roku w numerze drugim Biuletynu Urzędu Regulacji Energetyki, w ramach transpa-rentnej polityki regulacyjnej Prezes URE, przedstawia roczne sprawozdanie z prowadzonej działalności.

Kluczowe kwestie poruszone w dokumencie dotyczą sposobu realizacji prawnych obowiązków Prezesa URE, wynikających głównie z ustawy − Prawo energetyczne oraz szeregu innych ustaw z zakresu regulacji gospodarki paliwami i energią. Wiele miejsca w dokumencie zajmuje także prezentacja strategicznych działań Prezesa URE, podejmowanych w celu promowania efektywnych mechanizmów wolnego rynku w sektorze obrotu gazem ziemnym i energią elektryczną, ze szczególnym uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju oraz oceny bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i paliw gazowych.

Piętnaste już wydanie sprawozdania, opublikowanego w Biuletynie URE 2/2013, podzielone zostało na kilka części. W podstawowej - II części dokumentu przedstawiono charakterystykę działań regulacyjnych prowadzonych wobec przedsiębiorców w poszczególnych podsektorach energetyki: elektroenergetyce, gazownictwie, ciepłownictwie oraz podsektorze paliw ciekłych, biopaliw ciekłych i biokomponentów. W kolejnych częściach dokumentu podjęto tematy dotyczące promowania konkurencji (część III) oraz wzmocnienia pozycji odbiorców paliw i energii (część IV). Organizacji i funkcjonowaniu urzędu poświęcona została V część sprawozdania, w VI zaś przedstawiono wyniki kontroli, jakim podlegała działalność Prezesa URE w 2012 r.
Szczegółowy opis prac podejmowanych w roku ubiegłym z ramienia regulatora przez oddzia-ły terenowe zaprezentowano w Aneksie do sprawozdania.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki jest centralnym organem administracji rządowej powoła-nym na mocy ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, do realizacji zadań z zakresu regulacji gospodarki paliwami i energią oraz promowania konkurencji.

Działania podejmowane przez regulatora skierowane są na wypełnienie celu wytyczonego przez ustawodawcę, dotyczącego tworzenia warunków do zrównoważonego rozwoju kraju, zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, oszczędnego i racjonalnego użytkowania paliw i energii, rozwoju konkurencji, przeciwdziałania negatywnym skutkom naturalnych monopoli, z uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska, zobowiązań wynikających z umów mię-dzynarodowych oraz równoważenia interesów przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców paliw i energii.

Data publikacji : 03.06.2013
Data modyfikacji : 01.06.2013

Opcje strony