Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ku zapewnieniu niedyskryminacyjnego traktowania uczestników systemu. Sprawozdanie z realizacji Programu zgodności dla rynku gazu za 2012 r.

W tym roku operatorzy systemów dystrybucyjnych przedłożyli do Prezesa URE sprawozdania przygotowane, po raz pierwszy, w oparciu o „Ramowe wytyczne do treści Programów zgodności opracowywanych przez operatorów sieci dystrybucyjnych (OSD) i operatorów sieci przesyłowych (OSP)”. W wyniku analizy przedstawionych dokumentów regulator orzekł, że w ciągu badanego okresu nie doszło do naruszenia Programów zgodności.

Sprawozdania przedłożone do Prezesa URE uwzględniały dane z bieżącego monitoringu prowadzonego w 2012 r. przez specjalnie powołanych do wdrożenia Programu Inspektorów ds. zgodności.

Wnikliwej analizie poddane zostały kwestie związane z: wykazem naruszeń Programu zgodności, skargami i wnioskami dotyczącymi Programu, działaniami podjętymi w ramach realizacji Programu oraz stosownymi środkami ochrony informacji sensytywnych.

Dane przedstawione przez operatorów systemów dystrybucyjnych oraz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. (OSP) umożliwiły Prezesowi URE wskazanie dobrych praktyk oraz rekomendacji w zakresie realizowania Programu zgodności.

Regulator uznał m.in., że ze względu na charakter stanowiska i zakres kompetencji Inspektor ds. zgodności powinien mieć zagwarantowaną niezależność w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa, co pozwoliłoby wzmocnić jego zaangażowanie w pełnieniu funkcji związanych z przestrzeganiem Programów zgodności.
Ponadto, prowadzone przez Inspektora szkolenia powinny obejmować przedstawienie celu, zakresu, zasad wdrażania i monitorowania Programu, a także obowiązków Operatora i jego pracowników oraz sankcji wynikających z ich naruszenia.

W ocenie Prezesa URE Programy zgodności powinny być dostępne nie tylko dla pracowników Operatorów, ale również dla każdego zainteresowanego uczestnika rynku gazu. W szczególności należy je udostępniać Zleceniodawcom Usługi Dystrybucyjnej (ZUD), którzy w ten sposób będą mieli możliwość zbadania podejmowanych wobec nich działań przez Operatorów pod kątem przestrzegania zasad niedyskryminacyjnego traktowania wszystkich użytkowników systemu dystrybucyjnego i przesyłowego. Dobrą praktyką jest zatem umieszczenie Programów na stronach internetowych przedsiębiorstwa ze swobodnym dostępem przez każdego zainteresowanego uczestnika rynku gazu .

Analiza danych wskazała również na szereg zmian przeprowadzonych przez poszczególnych OSD w formie standaryzacji działań celem dostosowania do nowych instrukcji: IRiESP i IRiESD zatwierdzonych przez Prezesa URE w 2012 r. Aktualizacji poddane zostały zarówno procedury przyłączania do sieci gazowej, jak i wzory dokumentów o świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego. Ponadto z nadesłanych sprawozdań wynika, że wszyscy operatorzy systemów dystrybucyjnych udostępniają na swoich stronach internetowych oraz w swoich siedzibach informacje dotyczące zmiany sprzedawcy gazu. Oprócz plików zawierających komplet dokumentów potrzebnych do zawarcia umów przyłączeniowych oraz usług dystrybucji paliwa gazowego, na stronach www zamieszczają także listę z nazwami ZUD-ów , z którymi zawarto umowę o świadczenie usługi dystrybucji. Ponadto, wszyscy Operatorzy posiadają w swoich serwisach internetowych mapy systemu dystrybucyjnego, zawierające informacje o stopniu zgazyfikowania poszczególnych gmin przypisanych do ich obszaru działalności.

W przypadku OSP natomiast publikowanie i wymiana informacji pomiędzy OGP Gaz-System S.A. a uczestnikami rynku odbywa się za pomocą wprowadzonego w 2011 roku Systemu Wymiany Informacji. Należy dodać, że w minionym roku system ten dostosowywano do nowych uwarunkowań prawnych oraz prowadzenia przygotowań do przejścia na rozliczanie klientów w jednostkach energii, zmiany doby gazowej czy wreszcie współpracy z Towarową Giełdą Energii.

Z kolei celem ochrony danych sensytywnych Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. wdrożył system zarządzania bezpieczeństwem informacji. Wprowadzona została m.in. „zasada wiedzy koniecznej” zarówno w odniesieniu do dokumentów tradycyjnych jak i informacji przetwarzanych w systemach komputerowych. Wdrożono także regulaminy zarządzania bezpieczeństwem fizycznym, osobowym i teleinformatycznym oraz w kontaktach z kontrahentami. Ponadto w OSP wprowadzono „zasadę ochrony informacji korporacyjnych” i „zasadę zamkniętego pomieszczenia” (m.in. zakaz pozostawiania osób z zewnątrz w pomieszczeniach biurowych bez nadzoru pracownika spółki). Działania te zostały potwierdzone certyfikatami: Systemu Zarządzania Jakością i Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, przyznanymi spółce w 2012 r.

W przypadku poszczególnych OSD działania prowadzone w ramach ochrony danych sensytywnych w 2012 r. skupiały się przede wszystkim na aktualizowaniu systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji. Rozróżnione zostały, między innymi, instrukcje przetwarzania informacji o klauzulach „poufne” i „zastrzeżone”. Ponadto, wprowadzano zasady ochrony informacji sensytywnych przez usługodawców i podejmowano starania o uzyskanie świadectw bezpieczeństwa przemysłowego I stopnia dla ochrony informacji poufnych. Analiza danych wskazała także na sukcesywne dokonywanie wymaganych audytów jednostek certyfikujących u Operatorów posiadających certyfikaty.

Przedmiotem szczególnej uwagi regulatora było zagadnienie dotyczące reguł prawidłowo przeprowadzonego unbundlingu, czyli kwestie związane z niezależnością działalności dystrybucyjnej od wytwórczej i handlowej: oddzielną marką, logo czy siedzibą.
Jak wynika z przedstawionych przez Operatorów sprawozdań w ramach przestrzegania tychże reguł OGP Gaz-System S.A. przeprowadził kontrole pomieszczeń w spółce pod kątem eksponowania materiałów promocyjnych i reklamowych innych przedsiębiorstw energetycznych. Ponadto logo OSP odróżnia się od znaków graficznych innych handlowych przedsiębiorstw energetycznych. Natomiast w przypadku OSD, loga Operatorów są tożsame ze stosowanymi w spółce-matce (PGNiG S.A.). W związku z tym, dla dobra odbiorców gazu, Prezes URE apeluje do OSD o wprowadzenie do stosowania nowego znaku graficznego. W przeciwnym razie odbiorca może mylnie uważać, że poszczególny OSD reprezentuje sprzedawcę, należącego do tej samej co Operator grupy kapitałowej.

Za dobra praktykę wskazaną na postawie analizy danych przesłanych w formie sprawozdania z realizacji Programów zgodności za 2012 r. regulator uznał także zebranie w spółce OGP Gaz-System S.A. oświadczeń kadry kierowniczej odnośnie powiązań z pracownikami innych przedsiębiorstw energetycznych oraz posiadania akcji/udziałów w innych przedsiębiorstwach energetycznych. Zdaniem Prezesa URE takie rozwiązanie powinno zostać wykorzystane również przez operatorów systemów dystrybucyjnych.

***

Ogłoszone przez Prezesa URE we wrześniu 2010 r. Ramowe wytyczne do treści Programów zgodności opracowywanych przez operatorów sieci dystrybucyjnych (OSD) i operatorów sieci przesyłowych (OSP) miały na celu stworzenie ram co do treści i zawartości przygotowywanych przez Operatorów nowych Programów zgodności, określających działania, jakie należy podjąć w celu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania uczestników systemu. Proces zatwierdzania Programów Zgodności dla OSD paliw gazowych zakończył się we wrześniu 2011 r. (zatwierdzenie ostatniego wniosku), a programy zaczęły obowiązywać po okresie 3-6 miesięcy od ich zatwierdzenia.
 

Data publikacji : 20.05.2013

Opcje strony

do góry