Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rozporządzenie Komisji Europejskiej ustanawiające kodeks sieci dotyczący mechanizmów alokacji w systemach przesyłowych gazu (CAM) - przyjęte

Przyjęcie jednolitych standardów alokacji zdolności w systemach przesyłowych całej UE to znaczący postęp w zakresie dalszego rozwoju wspólnego rynku gazu. Ich implementacja umożliwi świadczenie wysokiej jakości usług przesyłowych przez Operatorów, odpowiadających aktualnym potrzebom integrującego się rynku.

W kodeksie dokonano standaryzacji usług przesyłowych świadczonych na połączeniach transgranicznych, czyli tzw. produktów z zakresu zdolności, do których należą m.in.: produkty roczne, kwartalne, miesięczne, dzienne i śróddzienne. Każdy z nich obejmuje zdolności przesyłowe po obu stronach granicy, sprzedawane na zasadach powiązanych przez sąsiadujących operatorów systemów przesyłowych.
Zgodnie z rozporządzeniem, alokacja tych produktów odbywać się będzie w ramach procedury aukcji, organizowanej na wybranej przez operatorów platformie handlującej zdolnościami. Dodatkowo Operatorów systemów przesyłowych zobowiązuje się do zarezerwowania co najmniej 10% zdolności przesyłowej danego punktu na produkty krótkoterminowe o okresie do kwartału oraz co najmniej 10% zdolności na produkty średnioterminowe o okresie do roku. Pozostałe zdolności mogą być sprzedane w kontraktach długoterminowych na okres do 15 lat.

Przepisy rozporządzenia dotyczą połączeń pomiędzy sieciami przesyłowymi, dostęp do których wymaga wcześniejszej rezerwacji przez użytkowników systemu. W przypadku Polski są to przede wszystkim połączenia w punkcie Mallnow i Lasów z Niemcami oraz Cieszyn z Czechami, a także w miejscu styku z gazociągiem jamalskim w punkcie Włocławek i Lwówek. Do decyzji regulatora krajowego pozostawiono zaś przesądzenie, czy te same zasady stosowane będą na połączeniach z krajami nienależącymi do UE.
Przepisy odnoszące się do optymalizacji technicznych zdolności przesyłowych w celu oferowania maksymalnych zdolności powiązanych w sytuacji występowania ograniczeń kontraktowych (art. 6(1)a Kodeksu CAM), będą wiążące dla uczestników rynku 15 miesięcy od dnia jego wejścia w życie. Pozostałe wytyczne zaczną obowiązywać od dnia 1 listopada 2015 r.

Należy zauważyć, że wiele postanowień Kodeksu CAM, dotyczących głównie alokacji zdolności w trybie aukcji, zostało implementowanych do nowej instrukcji ruchu i eksploatacji sieci przesyłowej Gaz-System SA.

Pierwsza aukcja na alokację zdolności przesyłowych w punkcie Lasów na zasadach w pełni zgodnych z w/w kodeksem odbędzie 3 czerwca 2013 r.

***

Kodeks (CAM), ustanawiający szczegółowe zasady alokacji zdolności przesyłowych na połączeniach transgranicznych, został przyjęty w ramach procedury komitologii w dn. 15 kwietnia 2013 r.

Data publikacji : 15.05.2013

Opcje strony

do góry