Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

W trosce o odbiorców energii. Prezes URE porównuje warunki umów sprzedaży rezerwowej energii elektrycznej

Mając na uwadze poszanowanie praw wszystkich uczestników rynku, ze względu na obecną sytuację, w której niektórzy sprzedawcy zaprzestają czy też mogą zaprzestać prowadzenia działalności, Prezes URE porównał warunki ekonomiczne zawarte we wzorach umów sprzedaży rezerwowej energii elektrycznej.

W pierwszej kolejności regulator zwrócił uwagę na wysokość ceny określonej w zł za MWh energii elektrycznej zużytej przez odbiorcę. W tym przypadku okazało się, że u większości sprzedawców ceny za zużytą energię w ofercie rezerwowej nie odbiegają zasadniczo od oferty standardowej - są takie same bądź nieznacznie wyższe (o 10%).

Analizie poddana została również kwestia zabezpieczeń pieniężnych, które mogą być egzekwowane przez sprzedawców rezerwowych w celu zapewnienia płynności finansowej rozliczeń. Jak podkreślił regulator, dobrą praktykę stosowaną przez sprzedawców stanowi rezygnacja z wprowadzania tego rodzaju zabezpieczeń wobec odbiorców zużywających stosunkowo nieznaczne ilości energii. Niemniej jednak z przedstawionych wzorców umów wynika, że większość sprzedawców wprowadziła obowiązek uiszczania przez odbiorców kaucji zależnej od określonego rocznego wolumenu zużytej przez nich energii bądź wartości rocznych należności z tego tytułu.

W odniesieniu do spraw związanych z  ustalaniem warunków finansowych ofert sprzedaży rezerwowej wydaje się, iż  zabezpieczenia pieniężne w wysokości wyższej niż miesięczny szacowany koszt zużycia energii elektrycznej są nieuzasadnione i mogą być dotkliwe dla odbiorców, którzy z powodu słabej kondycji finansowej sprzedawcy, tj. nie ze swojej winy, znaleźli się w sytuacji kryzysowej. Zdaniem regulatora, powyższe warunki mogą prowadzić nie tylko do pogorszenia sytuacji materialnej odbiorców, ale także znacznie zmniejszyć ich zaufanie do mechanizmów konkurencyjnego rynku.

Ponadto, w analizie zwrócono uwagę na wysokość comiesięcznych opłat handlowych, które są istotnym czynnikiem konkurencyjności ofert sprzedaży rezerwowej. W tym przypadku okazało się, że w porównaniu do standardowych taryf sprzedaży energii elektrycznej opłaty te są nieco wyższe - od kilkudziesięciu do kilkuset złotych. Mimo to, w stosunku do opłat zmiennych ponoszonych przez odbiorców, stanowią znikomy udział w ogólnym koszcie realizacji sprzedaży rezerwowej.

Ostatecznie, przeprowadzona analiza porównawcza ofert wykazała wysoki stopień zróżnicowania warunków oferty sprzedaży rezerwowej energii elektrycznej, co umożliwia odbiorcom dokonywanie konkurencyjnych wyborów na rynku energii elektrycznej.

Jednocześnie Prezes URE zwrócił się do Sprzedawców z Urzędu o ponowne przeanalizowanie warunków finansowych, przedstawionych w umowach sprzedaży rezerwowej pod kątem zasadności zastosowanych zapisów, które mogłyby zagrażać realizacji tej usługi dla odbiorców.

Prezes UREprzypomina: Jednym z podstawowych praw odbiorcy jest prawo wyboru sprzedawcy rezerwowego oraz prawo do informacji na temat zasad i warunków sprzedaży rezerwowej, uzyskiwanej na etapie zmiany sprzedawcy i zawierania umów sprzedaży podstawowej.

Data publikacji : 18.04.2013

Opcje strony

do góry