Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/5189,Raport-na-temat-Infrastruktury-Sieci-Domowej-juz-dostepny-na-stronie-www-URE.html
19.06.2024, 22:43

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Raport na temat Infrastruktury Sieci Domowej już dostępny na stronie www URE

Ograniczenie szczytowego zapotrzebowania na moc, trwała redukcja zużycia energii elektrycznej czy możliwość rozbudowy systemu elektroenergetycznego o nowe usługi to tylko niektóre z korzyści wdrożenia ISD - wynika z raportu Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci/ HAN within Smart Grids. Opracowanie zostało przygotowane z  bezzwrotnego grantu Banku Światowego, udzielonego Polsce w ramach projektu GEF Energy Efficiency Project TF No. 054104., w odpowiedzi na potrzebę podjęcia działań umożliwiających zarządzanie pojawiającym się ryzykiem wystąpienia luki podażowej energii elektrycznej w ciągu najbliższych lat.

Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci/ HAN within Smart Gridsdotyczy całokształtu relacji pomiędzy siecią elektroenergetyczną, pozostającą w jurysdykcji Operatora Sieci Dystrybucyjnej a zasobami energetycznymi, które znajdują się w posiadaniu odbiorcy końcowego, w szczególności - gospodarstw domowych. Stanowi ilustrację potencjalnych skutków i efektów wdrożenia w Polsce jednolitego systemu liczników zdalnego odczytu zużycia energii elektrycznej. Ponadto, pozwala zrozumieć fundamentalne procesy zachodzące w systemie inteligentnych sieci z perspektywy odbiorców końcowych - klientów i partnerów elektroenergetyki.

W ramach opracowania przedstawione zostały wyniki badań dotyczących wdrożenia ISD w obszarze ekonomicznym, społecznym, technologicznym i regulacyjnym, które wskazują m.in. na silną zależność efektu końcowego od aktywizacji odbiorców, wyposażonych w odpowiednie narzędzia umożliwiające świadome zarządzanie zużyciem energii elektrycznej.

W części prezentującej Raport Rynkowo-Społeczny opisane zostały wyniki przeprowadzonego po raz pierwszy w Polsce badania nastrojów klientów w odniesieniu do problematyki inteligentnych sieci i ich gotowości do aktywnego korzystania z możliwości pojawiających się w obszarze smart grid. Z kolei Raport Ekonomiczny przedstawia m.in. wyliczenia podstawowych wskaźników opłacalności inwestycji związanych z wdrożeniem ISD dla interesariuszy, ze wskazaniem przykładowych źródeł finansowania. W części dotyczącej technologii zaprezentowano wypracowaną w ramach realizacji badania koncepcję architektury sieci domowej wraz z definicją poszczególnych jej elementów oraz z uwzględnieniem aktualnego stanu techniki i oczekiwanego postępu. Natomiast w Raporcie Regulacyjnym wiele miejsca poświęcono analizie prawnych aspektów świadczenia usług ISD i możliwości wsparcia finansowego wdrożenia Infrastruktury Sieci Domowej.

Opracowanie Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci/ HAN within Smart Grids zostało przygotowane na podstawie analizy materiałów pochodzących z projektów realizowanych za granicą  oraz wyników badań konsumentów przeprowadzonych w Polsce. Rekomendacje zawarte w opracowaniu przygotował prof. Waldemar Skomudek. Raport Technologiczny opracowali: prof. Grzegorz Benysek, dr Marcin Jarnut i dr Robert Smoleński. Raport Regulacyjny sporządzili: dr Mariusz Swora i Jacek Zimmer. Za przygotowanie Raportu Rynkowo-Społecznego i Ekonomicznego odpowiadał  Zespół ATKearney.

W pracach konsultacyjnych uczestniczyli także przedstawiciele Urzędu Regulacji Energetyki: dr Tomasz Kowalak i Konrad Kowalczyk z Centrum Koordynacji Rozwoju Inteligentnych Sieci oraz Michał Konieczko z Departamentu Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła w URE.

Data publikacji : 02.04.2013

Opcje strony