Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Korekta końcowa kosztów osieroconych

Informacja dla Wytwórców i innych podmiotów wchodzących w skład grup kapitałowych o szczegółowym zakresie i sposobie przekazywania informacji i danych niezbędnych do obliczenia korekty końcowej kosztów osieroconych w związku z zakończeniem okresu korygowania

Działając na podstawie art. art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz. U. Nr 130, poz. 905 ze zm.; dalej: „ustawa KDT”), Prezes URE do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego informuje wytwórców i inne podmioty wchodzące w skład grup kapitałowych o szczegółowym zakresie i sposobie przekazania informacji i danych, niezbędnych do obliczenia korekt końcowych kosztów osieroconych, powstałych w elektrowniach i elektrociepłowniach po wcześniejszym rozwiązaniu kontraktów długoterminowych (KDT).

Wysokość korekty końcowej kosztów osieroconych zostanie ustalona przez regulatora, w drodze decyzji administracyjnej (zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy KDT), po zakończeniu okresu korygowania, z uwzględnieniem wypłaconych zaliczek wytwórcom i korekt rocznych, do dnia 31 sierpnia 2013 r.

Data publikacji : 29.03.2013
Data modyfikacji : 29.03.2013

Opcje strony

do góry