Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ponad 26 milionów złotych kar dla przedsiębiorstw energetycznych w 2012 r.

W ubiegłym roku za nieprzestrzeganie przepisów ustawy - Prawo energetyczne Prezes URE wymierzył kary pieniężne w łącznej wysokości ponad 26 milionów złotych.

Spośród 399 postępowań prowadzonych o ukaranie przedsiębiorstw energetycznych, które nie wypełniały ciążących na nich zobowiązań wynikających z ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, 235 zakończono nałożeniem kary pieniężnej.

Najwięcej - 98 prowadzonych przez Prezesa URE postępowań dotyczyło nieprzestrzegania obowiązków wynikających z koncesji i naruszenia art. 56 ust. 1 pkt 12 ustawy - Prawo energetyczne. Naruszenie przepisów dotyczyło przede wszystkim niedostosowania się przedsiębiorców do wymagań technicznych określonych dla działalności koncesjonowanej. Kary pieniężne wymierzone z tego tytułu wyniosły w sumie ponad 3 miliony złotych.

Najwyższą karę, w wysokości ponad 17 milionów (17 048 600,22 zł), nałożono w związku z nieprzestrzeganiem przez przedsiębiorcę obowiązku zakupu oferowanej energii elektrycznej wytworzonej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła w przyłączonych do sieci źródłach energii znajdujących się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (art. 9a ust. 8 ustawy - Prawo energetyczne, w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 czerwca 2007 r.) oraz obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia Prezesowi URE świadectw pochodzenia z kogeneracji albo uiszczenia opłaty zastępczej obliczonej w przewidziany prawem sposób (art. 9a ust. 8 ustawy - Prawo energetyczne, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 lipca 2007 r. do dnia 8 sierpnia 2010 r.).

Blisko 2,5 miliona złotych kary nałożono również na przedsiębiorstwo energetyczne w związku z niewypełnieniem obowiązku określonego w art. 9a ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne, a więc z powodu braku umorzonych świadectw pochodzenia wydanych dla energii elektrycznej i potwierdzenia uiszczenia opłaty zastępczej.

Z kolei za stosowanie cen lub stawek opłat wyższych od zatwierdzonych lub stosowanie taryf niezgodnych z określonymi w nich warunkami oraz nieprzestrzeganie obowiązków wynikających z koncesji wymierzono karę w wysokości 1,5 miliona złotych. Kwota kar nałożonych na przedsiębiorstwa w podobnych sprawach wynosiła łącznie ponad 1, 5 miliona złotych.

Największa kara w 2012 roku dla podmiotu realizującego Narodowy Cel Wskaźnikowy, który nie zapewnił minimalnego udziału biokomponentów i innych paliw odnawialnych w ogólnej ilości paliw ciekłych i biopaliw wyniosła blisko 300 tys. złotych. Suma wszystkich kar pieniężnych z tytułu naruszenia przepisów ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych wymierzona została na ponad 400 tys. złotych, w wyniku ponad 20 spraw prowadzonych w tym zakresie.

Ponadto, ponad 150 tys. złotych kary nałożono na przedsiębiorstwa w związku z nieprzestrzeganiem obowiązków wynikających z przepisów dotyczących zapasów paliw, a kwotą blisko 200 tys. złotych ukarano producentów energii elektrycznej, którzy nie wypełnili tzw. obliga giełdowego. Zgodnie z art. 49a ustawy - Prawo energetyczne przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej jest bowiem obowiązane sprzedawać nie mniej niż 15% energii elektrycznej wytworzonej w danym roku na giełdach towarowych lub na rynku organizowanym przez podmiot prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rynek regulowany. Jednakże w przypadku gdy przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej ma prawo do otrzymania środków na pokrycie kosztów osieroconych, jest obowiązane sprzedawać wytworzoną energię elektryczną w sposób zapewniający publiczny, równy dostęp do tej energii, w drodze otwartego przetargu, na rynku organizowanym przez podmiot prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rynek regulowany lub na giełdach towarowych.

Prezes URE czuwa nad bezpieczeństwem rynku energetycznego oraz właściwym wypełnianiem zobowiązań przedsiębiorstwa wynikających z posiadanej koncesji.

Działania podejmowane przez Prezesa URE zmierzają do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, rozwoju konkurencji, uwzględniania wymogów ochrony środowiska, zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych oraz równoważenia interesów przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców paliw i energii.

W celu efektywnego wypełniania tych zadań organ regulacyjny wyposażony został w kompetencje o charakterze karnym, których opis znajduje się w art. 56 ust. 1 ustawy prawo energetyczne. Artykuł ustawy określa konstrukcję, kategorie, wysokość i reguły stosowania kar. Wymierzając karę, Prezes URE uwzględnia stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia oraz dotychczasowe zachowanie ukaranego podmiotu i jego i jego możliwości finansowe.

Data publikacji : 07.03.2013
Data modyfikacji : 21.03.2013

Opcje strony

do góry