Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Stosowanie paliwa pomocniczego w odnawialnych źródłach energii

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 4/2013

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 października 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii, Prezes URE informuje, iż zgodnie z definicją sformułowaną w § 2 pkt 6 w/w rozporządzenia paliwo pomocnicze jest to paliwo inne niż biomasa stosowane do uruchomienia odnawialnego źródła energii, którego udział wagowy w łącznej ilości spalanej biomasy nie przekracza 0,3% w okresie rozliczeniowym określonym we wniosku, o którym mowa w art. 9e ust. 3 ustawy - Prawo energetyczne.  

W związku z powyższym paliwo pomocnicze może być stosowane wyłącznie do uruchomienia odnawialnego źródła energii, tj. jedynie w celu zainicjowania procesu spalania, a nie do wytwarzania energii elektrycznej.

Ponadto, regulator wskazuje na szczegółowe informacje, które powinny zostać przekazane wraz z pierwszym składanym w 2013 r. wnioskiem o wydanie świadectwa pochodzenia przez koncesjonariuszy wytwarzających energię elektryczną w źródłach (jednostkach wytwórczych) o mocy poniżej 20 MW, w których spalane są biomasa i paliwo pomocnicze.

Jednocześnie Prezes URE przypomina, iż warunkiem koniecznym do uzyskania świadectw pochodzenia jest dokonanie przez w/w koncesjonariuszy aktualizacji dokumentacji uwierzytelniającej i opinii o dokumentacji przygotowanej przez niezależną stronę trzecią oraz złożenie tych dokumentów wraz ze stosownym wnioskiem o zmianę koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej i/lub ciepła, w celu dostosowania ich do obowiązujących przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 października 2012 r.

Nowe przykładowe załączniki do wniosków o wydanie świadectw pochodzenia dla źródeł spalających wyłącznie biomasę albo biomasę i paliwo pomocnicze (jednostki „dedykowane” i układy hybrydowe) znajdują się w zakładce Przydatne formularze -> Energia elektryczna.

Data publikacji : 05.03.2013

Opcje strony

do góry