Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Złoty Spychacz dla Prezesa URE

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Marek Woszczyk, został laureatem nagrody Złoty Spychacz V Forum Gospodarczego TIME 2013. Wyróżnienie jest wyrazem uznania dla zaangażowania regulatora w realizację działań na rzecz modernizacji i zmian na rynku energii.

Złoty Spychacz to prestiżowe wyróżnienie, przyznawane przez Zarząd Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji osobom, które swą postawą, pracą i zaangażowaniem w sposób wyjątkowy przyczyniają się do rozwoju rynku medialnego, energetycznego i elektronicznego w Polsce oraz promują wdrażanie nowoczesnych technologii, wspierając tym samym zmiany regulacji i prawa na rzecz poprawy rozwoju i konkurencji branży.

Smart Grids & Telekomunikacja- pod takim hasłem, 25 lutego br., odbyła się piąta edycja Forum Gospodarczego TIME, organizowanego przez Krajową Izbę Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT). Zasadniczym celem spotkania było wypracowanie polskiej specjalności produktowo-usługowej, polegającej na koncentracji zakładów produkujących na rzecz energetyki rozproszonej i inteligentnej (smart grid) oraz przedstawienie potencjału rozwojowego tkwiącego w uczestnictwie we wspólnych projektach badawczo-wdrożeniowych, a także umożliwienie wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań na miarę potrzeb regionalnej społeczności. 

W tegorocznej edycji Forum udział wzięli m.in.: Janusz Piechociński, Wicepremier, Minister Gospodarki; Marek Woszczyk, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki; Henryk Majchrzak, Prezes Zarządu Polskie Sieci Elektroenergetyczne; Stefan Kamiński, Prezes KIGEiT, Janusz Tworóg, Wiceprezes KIGEiT; Piotr Muszyński, Wiceprezes Zarządu Orange Polska. Ponadto, w gronie ekspertów zaproszonych do dyskusji w ramach poszczególnych paneli tematycznych znaleźli się przedstawiciele kadry zarządzającej firm z branży telekomunikacyjnej, energetycznej i elektronicznej, administracji państwowej i środowiska naukowego.

Podczas wystąpienia zatytułowanego Rola Urzędu Regulacji Energetyki w nowym środowisku prawnym, podkreślając, że ma ono przede wszystkim sprzyjać wdrażaniu sieci inteligentnej,  Prezes URE wskazał m.in. na możliwości wykorzystania istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej do budowy warstwy „inteligentnej” sieci energetycznych. Szef URE zaproponował, aby w ramach planowej, cyklicznej rewizji Polityki energetycznej Polski, dokument ten został uzupełniony o Mapę drogową wdrożenia sieci inteligentnej i zadeklarował gotowość URE do współpracy przy jej opracowywaniu. W koncepcji Prezesa URE, Mapa powinna uwzględniać długofalowe skutki materializowania się ryzyk modelu energetyki w formule BAU oraz rozwój technologiczny elementów infrastruktury pro-SG a także potrzebę zapewnienia zrównoważonego rozwoju opartego na budowie potencjału krajowego zaplecza dla SG jako dźwigni tego rozwoju.  Tak sformułowane postulaty Mapy, wymagają m.in. sformułowania ram interoperacyjności elementów infrastruktury SG w celu rozwoju SG w środowisku konkurencyjnym; określenia i koordynacji polityk bezpieczeństwa przedsiębiorstw sieciowych z uwzględnieniem zasad ochrony prywatności odbiorców; organizacji dostępu do informacji pomiarowej (określenie zasad funkcjonowania, praw i obowiązkówOperatora Informacji Pomiarowej); inwestycji w SG, w tym stymulowania rozwoju infrastruktury wspólnej energetycznej i telekomunikacyjnej oraz procesu edukacji indywidualnych odbiorców (prosumentów).

Ponadto, podczas Forum przedstawiony został dorobek Warsztatów Rynku Energii- inicjatywy Prezesów: Urzędu Regulacji Energetyki i Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. na rzecz skutecznego wprowadzenia na rynek energii nowoczesnych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych, zapewniających transparentność oraz stabilność przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej.

Zwieńczeniem piątej edycji Forum Gospodarczego była Wielka Gala 20 - lecia KIGEiT, podczas której Organizatorzy przyznali Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki statuetkę Złoty SpychaczV Forum Gospodarczego TIME 2013, za zaangażowanie w modernizację energetyki.

Data publikacji : 26.02.2013
Data modyfikacji : 05.03.2013

Opcje strony

do góry