Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

W kierunku Smart Grid - Centrum Koordynacji i Rozwoju Inteligentnych Sieci w strukturze organizacyjnej URE

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, konsekwentnie wspierając modernizację polskiego systemu elektroenergetycznego, podjął działania zmierzające do realizacji procesu wdrożenia inteligentnych sieci, poprzez wyodrębnienie z dotychczasowych struktur urzędu - Centrum Koordynacji i Rozwoju Inteligentnych Sieci. Prace podejmowane wewnątrz nowej komórki organizacyjnej będą skoncentrowane wyłącznie wokół tematów dotyczących Smart Metering i Smart Grid.

Zmiany w strukturze organizacyjnej URE zostały wprowadzone Statutem Urzędu Regulacji Energetyki, nadanym przez Ministra Gospodarki w dniu 6 lutego br., który wchodzi dziś w życie.

Przebudowa sieci elektroenergetycznej w sieć inteligentną to zadanie strategiczne dla rozwoju systemu elektroenergetycznego w Polsce, którego realizacja pozwoli na wprowadzenie multiusług na rynek energii elektrycznej, upodmiotowienie odbiorcy, a także rozwój sektora nowoczesnych technologii i poprawę konkurencyjności tego rynku. Wprowadzenie systemu inteligentnych sieci podyktowane jest również przepisami dyrektywy 2009/72/WE jak i Dyrektywy 2012/27/UE regulacji dotyczących tzw. inteligentnego opomiarowania i inteligentnych sieci.

Modernizacja sieci elektroenergetycznej w kierunku Smart Grid z korzyścią dla wszystkich uczestników rynku, wymaga szczególnego zaangażowania ze strony regulatora, co uzasadnia potrzebę powołania komórki koordynującej proces.

Uwzględniając dynamikę zmian zachodzących na coraz wyraźniej wydzielanych rynkach paliw i energii w nowej strukturze organizacyjnej URE wyodrębniono również departamenty faktycznie odzwierciedlające zakres realizowanych przez nie zadań w układzie odniesionym do poszczególnych rynków tj. Departament Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła oraz Departament Rynków Paliw Gazowych i Ciekłych. Ponadto, wydzielone zostały departamenty realizujące podstawowe funkcje i zadania nałożone na regulatora w zakresie rozwoju konkurencji i współpracy z konsumentami paliw i energii, ochrony interesów odbiorców czy funkcjonowania systemów wsparcia w źródłach odnawialnych, kogeneracji i efektywności energetycznejtj. Departament Rozwoju Rynków i Spraw Konsumenckich oraz Departament Systemów Wsparcia.

Celem wprowadzonych zmian jest usprawnienie działań urzędu wnikających z przepisów aktualnie obowiązującego prawa energetycznego orazprzygotowanie URE do pełnej realizacji III pakietu energetycznego i pakietu klimatycznego.

Zmiany organizacyjne w urzędzie nie powodują skutków finansowych, pozwalają natomiast na optymalizację wykorzystania środków finansowych ujętych w budżecie państwa na funkcjonowanie urzędu.

Data publikacji : 08.02.2013
Data modyfikacji : 08.02.2013

Opcje strony

do góry