Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes URE uczestnikiem debaty „Mapa drogowa sieci inteligentnej”

Droga do nowej energetyki była przedmiotem dyskusji, zorganizowanej przez platformę THINKTHANK i spółkę Infovide-Matrix. W spotkaniu, które odbyło się 24 stycznia br. w siedzibie Klubu Polskiej Rady Biznesu w Warszawie, uczestniczył m.in. Prezes URE, Marek Woszczyk.

Wprowadzeniem do debaty była prezentacja raportu dotyczącego wpływu na sektor energetyczny koniecznych do zrealizowania w najbliższych latach inwestycji w obszarze Smart Grids. Raport, zawierający najważniejsze wnioski z konsultacji przeprowadzonych przez spółkę Infovide-Matrix z reprezentantami największych firm energetycznych i przedstawicielami URE, przedstawił Borys Stokalski, Prezes Zarządu Infovide-Matrix, współprowadzący debatę.

Przedstawiając wyniki, Prezes Stokalski podkreślił, że energetyka nie jest pierwszą w Polsce branżą, którą dotyka dynamiczny proces zmian. Wcześniej, podobną transformację przeszedł pomyślnie sektor telekomunikacyjny, który obecnie świadczy usługi konwergentne, będące czynnikiem wzrostu konkurencyjności na rynku. Ujmując sektor energetyczny jako pewnego rodzaju ekosystem, zaznaczył, iż impuls do transformacji powinien pochodzić od strony regulatora. Kolejny etap procesu dotyczyć by miał również dostawców, którzy dostrzegają szanse związane z rozwojem systemu inteligentnych sieci. Dopiero w ostatniej fazie transformacja obejmowałaby klientów - finalnych odbiorców usług, od poziomu świadomości których w dużej mierze zależy powodzenie całego procesu.

Wynikiem przeprowadzonych konsultacji było sformułowanie trzech zasadniczych dla budowy mapy drogowej pytań: czy istnieje konsensus dotyczący celów i założeń transformacji rynku energii, czy sieć inteligentna mogłaby powstać w oderwaniu od działań regulatora i jakie projekty, wpisane w mapę drogową, mogą doprowadzić do przekształcenia sieci w smart grid?

Powyższe pytania stały się również przedmiotem debaty, w której udział wzięli: Marek Woszczyk, Prezes URE; Robert Stelmaszczyk, Prezes Zarządu RWE Stoen Operator Sp. z o.o.; Wojciech Pomykała, Prezes Zarządu Exatel; Wojciech Lubczyński, Dyrektor Projektu Smart Grid, Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA; Dariusz Dzirba, Dyrektor Biura Rozwoju, PGNiG. Rozmowę moderowali: Paweł Rabiej, Partner Zarządzający THINKTANK oraz Borys Stokalski, Prezes Zarządu Infovide-Matrix.

Zaproszeni do dyskusji goście wspólnie zastanawiali się nad tym, jaką rolę w procesie wdrażania smart grid w sektorze energetycznym powinna odgrywać Polska - być liderem implementacji technologii inteligentnych czy korzystając z doświadczeń zagranicznych wdrażać sprawdzone już rozwiązania. Ponadto, podejmowali próbę oceny tego, w jakich obszarach faktycznie istnieje konsensus dotyczący przekształcenia sieci energetycznej w sieć inteligentną, a także jak zmiana ta postrzegana jest przez poszczególnych uczestników rynku.

Debatujący, uznając smart grid za pożądany kierunek działań podejmowanych przez sektor energetyczny, wskazali jednocześnie obszary, które wymagają dopracowania w celu powodzenia procesu transformacji. Wśród nich wymienili m.in. konieczność prowadzenia aktywności na rzecz zwiększenia świadomości klientów na temat możliwości oferowanych im przez sieć inteligentną. Drugą ważną kwestią, wymagającą doprecyzowania, wskazaną przez rozmówców, była potrzeba wypracowania wspólnego standardu na poziomie kraju, który umożliwiłby wdrożenie technologii smart.

Podczas dyskusji Prezes URE przyznał, że budowa inteligentnej sieci elektroenergetycznej jest zadaniem, które wymaga zaangażowania wszystkich uczestników rynku. Podkreślił także, że transformacja, która w przypadku energetyki będzie prowadzić do rozwoju usług konwergentnych, oznacza również wzrost konkurencyjności w obszarze tego rynku.

Data publikacji : 28.01.2013

Opcje strony

do góry