Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

ISO 26 000 wdrożona do Polskich Norm

Z inicjatywy Ministerstwa Gospodarki odbyła się uroczysta inauguracja polskiej wersji językowej ISO 26000 definiującej społeczną odpowiedzialność. Podstawowym założeniem tej normy jest odpowiedzialne i etyczne postępowanie biznesu względem grup społecznych, na które oddziałuje z możliwie największym poszanowaniem środowiska przyrodniczego.

ISO 26000, opublikowana w listopadzie 2010 r. przez Międzynarodową Organizację Standaryzacyjną (International Standarization Organization, ISO), jest normą zawierającą wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności, a więc odpowiedzialności wszystkich rodzajów organizacji, bez względu na ich wielkość i lokalizację, za wpływ podejmowanych decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko. Gwarancję tej odpowiedzialności stanowi postępowanie, które jest zgodne z koncepcją zrównoważonego rozwoju i obowiązującym prawem oraz spójne z międzynarodowymi normami, a także uwzględnia oczekiwania interesariuszy oraz stanowi integralną część działań organizacji praktykowanych w jej relacjach z otoczeniem zewnętrznym.

Normę ISO 26 000 cechuje podejście holistyczne i współzależność siedmiu kluczowych obszarów: ładu korporacyjnego, praw człowieka, praktyk z zakresu pracy, środowiska, uczciwych praktyk operacyjnych, zagadnień konsumenckich, zaangażowania społecznego i rozwoju społeczności lokalnej. Na znaczeniu zyskują tu takie kwestie jak, np.: prawa obywatelskie i gospodarcze, warunki pracy i ochrona socjalna, zrównoważone wykorzystanie zasobów, uczciwa konkurencja, ochrona zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów, tworzenie miejsc pracy i rozwijanie umiejętności.

Międzynarodowa Norma ISO 26 000 nie zawiera wymagań i nie jest przeznaczona do certyfikacji w celach regulacyjnych ani związanych z umowami. Nie stanowi również normy systemu zarządzania, niemniej jednak zawiera elementy, które mogą być włączone do już istniejących systemów. Dobrowolne stosowanie normy ISO 26 000 przez organizację, która działając zgodnie z wytycznymi, jest postrzegana jako społecznie odpowiedzialna, może wpływać m.in. na jej przewagę konkurencyjną i reputację, zdolność pozyskiwania i zatrzymywania pracowników i klientów, opinie inwestorów czy relacje ze społecznością, w obrębie której funkcjonuje: instytucjami rządowymi, mediami, dostawcami itd.

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa (ang. Corporate Social Responsibility - CSR) oznacza dobrowolne, wykraczające poza minimalne wymogi prawne, uwzględnianie przez organizację problematyki społecznej i środowiskowej w swojej działalności komercyjnej i stosunkach z zainteresowanymi stronami. Budowanie odpowiedzialnego społecznie modelu biznesu zakłada przede wszystkim prowadzenie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, tj. rozwoju, który zaspokaja potrzeby obecnego pokolenia, umożliwiając tym samym realizację potrzeb przyszłych generacji.

Proces dostosowania normy ISO 26 000 do systemu norm polskich koordynował Komitet Technicznego 305 dot. społecznej odpowiedzialności.

Na zlecenie Ministerstwa Gospodarki zostały przygotowane podręczniki dotyczące zrównoważonego biznesu, które są dostępne do pobrania na stronie: www.mg.gov.pl.

Działania prowadzone na rzecz CSR prowadzą także pośrednio do osiągania szeregu celów politycznych, takich jak: bardziej zintegrowane rynki pracy, zwiększanie spójności społecznej, wzrost innowacyjności, a także zrównoważone wykorzystanie zasobów środowiska. Jest to szansa dla biznesu znalezienia nowych przewag konkurencyjnych, płynących z lepszego wykorzystania zasobów, w tym personelu, oraz budowania trwałych relacji z interesariuszami w celu umocnienia pozycji na rynku.

Źródło: www.csr.gov.pl.
 

Data publikacji : 14.01.2013

Opcje strony

do góry