Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/5064,Poludniowo-Zachodni-OT-URE-na-posiedzeniu-Wojewodzkiego-Zespolu-Zarzadzania-Kryz.html
2022-08-19, 00:52

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Południowo-Zachodni OT URE na posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

„Ocena możliwości funkcjonowania systemu energetycznego i ciepłowniczego w okresie zimowym, w tym stan zapasu paliw” to temat prezentacji przedstawionej przez Dyrektora Południowo-Zachodniego Oddziału Terenowego URE podczas posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego przy Wojewodzie Dolnośląskim, 14 grudnia 2012 r.

Szczególnie wiele uwagi poświęcono omówieniu zasad funkcjonowania systemu elektroenergetycznego i ciepłowniczego. W tym kontekście wskazane zostały ustawowe obowiązki oraz regulacje w zakresie polityki energetycznej, będące w kompetencji Ministra Gospodarki oraz Prezesa Regulacji Energetyki oraz obowiązki operatorów systemów przesyłowych i dystrybucyjnych.

Podczas posiedzenia dyrektor Południowo - Zachodniego OT URE, Pan Józef Dolata, zaprezentował miejsce Dolnego Śląska w krajowym schemacie sieci przesyłowej PSE ze szczególnym uwzględnieniem planowanych inwestycji budowlanych i modernizacyjnych linii oraz stacji elektroenergetycznych do 2016 r. Wymienił również efekty zamierzonych projektów inwestycyjnych do 2025 r. Ponadto, przedstawiony został schemat ogólny zasilania województwa dolnośląskiego w energię elektryczną z podkreśleniem działalności operatora systemu dystrybucyjnego spółki Turon Dystrybucja SA. W tym miejscu podano wyniki oraz przykłady realizowanych inwestycji sieciowych na terenie województwa dolnośląskiego wraz z informacją o nakładach finansowych na bieżące utrzymanie sprawności sieci w poszczególnych segmentach działalności elektroenergetycznej.

Istotny element prezentacji stanowiła metodologia monitorowania przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki stanu zapasów paliw w przedsiębiorstwach energetycznych wraz z przykładową analizą poziomu tych zapasów, przeprowadzoną w świetle obowiązujących norm i planowanych dostaw w Zespole Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja SA. Dyrektor OT URE przypomniał, że zgodnie z art. 56 ustawy - Prawo energetyczne, w przypadku stwierdzenia niewypełnienia przez przedsiębiorstwo energetyczne obowiązku posiadania zapasów paliw w wymaganej wielkości, Prezes URE ma obowiązek nałożenia na to przedsiębiorstwo kary pieniężnej, której wysokość uwzględnia stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia oraz dotychczasowe zachowanie podmiotui jego możliwości finansowe.

Data publikacji : 08.01.2013
Data modyfikacji : 08.01.2013

Opcje strony